News Update Financial Regulatory

Interpretatie AFM over bemiddelen bij groepsverzekeringen
8 april 2024

In september 2022 heeft het Europese Hof van Justitie criteria gegeven om te bepalen wanneer bij groepsverzekeringen sprake is van bemiddelen. De Autoriteit FinanciĆ«le Markten (AFM) heeft onlangs haar duiding van dit arrest gepubliceerd.

Bemiddelen bij groepsverzekeringen

Een groepsverzekering is een verzekeringsovereenkomst, gesloten tussen een verzekeringnemer en een verzekeraar, waarbij een of meer derden  kunnen toetreden als verzekerden op de polis, dan wel min of meer automatisch als verzekerden hebben te gelden.


Uit de uitspraak van het Europese Hof volgt dat bij groepsverzekeringen sprake is van bemiddelen, en dus van een vergunningplicht, als cumulatief aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  • Er is sprake van een keuzemogelijkheid; en
  • Er wordt een vergoeding ontvangen.

Keuzemogelijkheid

Volgens de AFM is geen sprake van een keuzemogelijkheid  als cumulatief aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Geen keuze voor een bepaalde dekking;
  • Geen keuze voor een bepaald verzekerd bedrag;
  • Geen keuze tussen verschillende polissen; en
  • Geen keuze voor een aanbieder/verzekeraar.

Wordt aan al deze voorwaarden voldaan, en speelt de verzekeringnemer geen adviserende rol, dan kwalificeert de verzekeringnemer niet als vergunningplichtige bemiddelaar.

 

De AFM geeft aan dat de regels over koppelverkoop onverminderd van kracht blijven en verwijst hiervoor naar het Factsheet Koppelverkoop. Het huidige beleid van de AFM is dat bij verzekeringen waarbij de verkoper van het goed of de leverancier van de dienst de polishouder is, geen sprake is van koppelverkoop.

Indien wel sprake is van een keuzemogelijkheid is de AFM van oordeel dat sprake kan zijn van bemiddelen. Of dat het geval is hangt af van de vraag of de verzekeringnemer een vergoeding ontvangt.

Keuze en een vergoeding

De AFM is van mening dat sprake is van een vergoeding als er een financieel voordeel behaald wordt door de verzekeringnemer. Het doorberekenen van de premie en (administratie)kosten wordt niet gezien als een vergoeding. Er is volgens de AFM ook geen sprake van een vergoeding als de groepsverzekering als service wordt aangeboden zonder enig financieel voordeel.

Indien sprake is van een keuze en de verzekeringnemer een vergoeding ontvangt is naar het oordeel van de AFM sprake van bemiddelen en daarmee van een vergunningplicht, tenzij kan worden geopteerd voor een vrijstelling. De AFM geeft partijen tot 1 oktober 2024 de gelegenheid aan een eventuele vergunningsplicht te voldoen.

Geen keuze, wel een vergoeding

In de situatie van geen keuzemogelijkheid, maar wel van een vergoeding, is geen sprake van een vergunningplicht voor de verzekeringnemer onder de groepsverzekering. De AFM geeft aan dat zij deze situatie niet wenselijk acht. Welke gevolgen de AFM verbindt aan een automatische verzekering met een vergoeding, blijkt niet duidelijk uit de publicatie.

Interpretatie AFM voor de praktijk

Marktpartijen die als verzekeringnemer onder een groepsverzekering optreden, zoals platforms, retailers en autoverhuurbedrijven, zullen met deze interpretatie sneller als vergunning plichtige bemiddelaar kwalificeren. Marktpartijen zullen moeten nagaan of voor hun activiteiten kwalificeren als bemiddelen en, zo ja, of zij gebruik kunnen maken van een vrijstelling. Zijn de (bemiddelings)activiteiten bij groepsverzekeringen vergunningsplichtig en kan geen gebruik worden gemaakt van een vrijstelling/uitzondering, dan moet die vergunning voor 1 oktober 2025 in het bezit zijn.

Bent u een marktpartij die gebruik maakt van groepsverzekeringen en wilt u weten wat de interpretatie van de AFM voor u als bedrijf betekent? Onze specialisten Berry van Wijk en Gijs Hamelijnck helpen graag.

 

Written by:
Berry van Wijk

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
Gijs Hamelijnck

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Senior Associate