financial services

News Update Financial Regulatory

Recente ontwikkelingen op de financiële markten en binnen het financieel toezicht
2 april 2020
2 april 2020

Het Houthoff Financial Regulatory team volgt de ontwikkelingen op de financiële markten en binnen het financieel toezicht op de voet. In deze News Update zetten wij de belangrijkste ontwikkelingen vanuit financial regulatory perspectief op een rij.

Indien u in de toekomst op de hoogte wenst te blijven kunt u zich hier aanmelden voor deze News Updates.

BCBS – Uitstel implementatie nieuwe kapitaalstandaarden

In verband met de coronaviruspandemie heeft de Basel Committee on Banking Supervision ("BCBS") op 27 maart 2020 bekend gemaakt enkele implementatiedata met een jaar uit te stellen. Het betreft latere toepassing van het gehele pakket maatregelen dat wel met Basel IV wordt aangeduid, nieuwe marktrisicostandaarden en transparantie-eisen. Voor de delen die al in EU-verordeningen en de Wet op het financieel toezicht ("Wft") zijn gekopieerd, vergt dit nog wel een wetswijziging. De bedoeling is dat toezichthouders en banken hierdoor meer vrije operationele ruimte hebben om met de consequenties van het coronavirus om te gaan.

ECB en DNB – Aanbeveling aan banken om geen dividend uit te keren

De Europese Centrale Bank ("ECB") heeft op 27 maart 2020 haar aanbeveling aan significante banken geactualiseerd. Om de verliesabsorptiecapaciteit van banken en de kredietverlening aan huishoudens, kleine bedrijven en vennootschappen tijdens de coronaviruspandemie te ondersteunen, worden banken verzocht om over 2019 en 2020, in ieder geval tot 1 oktober 2020, geen dividend uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen. De Nederlandsche Bank ("DNB") heeft hetzelfde beleid voor minder significante banken afgekondigd. ABN AMRO, ING en Rabobank hebben al aangegeven tot 1 oktober 2020 geen dividend uit te zullen keren.

EBA – Impactstudie uitgesteld en guidance financiële criminaliteit

De European Banking Authority ("EBA") geeft steun aan en verheldert de diverse maatregelen die toezichthouders zoals de ECB en DNB kunnen nemen inzake dividenden en uitstel van rapportage- en publicatietermijnen. Op 31 maart 2020 heeft de EBA gemeld dat de kwantitatieve impactstudie op basis van juni 2020 data wordt uitgesteld. Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor het onverminderde belang van het bestrijden van financiële criminaliteit, inclusief anti-witwas maatregelen (zie ook hieronder over cliëntidentificatie).

ESMA – Guidance over de boekhoudkundige gevolgen van COVID-19

De European Securities and Markets Authority ("ESMA") heeft op 25 maart 2020 een mededeling gedaan over boekhoudkundige gevolgen van de economische steun- en hulpmaatregelen die de EU-lidstaten hebben genomen als reactie op de uitbraak van het coronavirus. De maatregelen omvatten moratoria op de terugbetaling van leningen en zijn van invloed op de berekening van de verwachte kredietverliezen in overeenstemming met IFRS 9. De verklaring bevat guidance voor uitgevende instellingen en accountants voor de toepassing van IFRS 9 Financiële instrumenten, met name wat betreft de berekening van de verwachte kredietverliezen en de daarmee samenhangende publicatievereisten.

ESMA – Verduidelijking van het standpunt ten aanzien van de SFTR-backloading

In reactie op de feedback die zij heeft ontvangen van financiële marktpartijen en belanghebbenden heeft ESMA haar openbare verklaring van 19 maart 2020 over gecoördineerde toezichtmaatregelen met betrekking tot de toepassing van de verordening inzake effectentransacties ("SFTR") op 26 maart 2020 herzien. Verduidelijkt wordt dat de tussen 13 april 2020 en 13 juli 2020 gesloten SFTs (effectentransacties) en de SFTs die onderworpen zijn aan backloading in het kader van de SFTR ook vallen onder de kwesties waaraan de bevoegde autoriteiten niet verwacht worden prioriteit te geven bij hun toezichtsacties richting tegenpartijen, entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de verslaglegging en beleggingsondernemingen met betrekking tot hun verslagleggingsverplichtingen in het kader van de SFTR of MiFIR, en hun risicogebaseerde benadering bij de uitoefening van hun toezichtbevoegdheden in het algemeen op evenredige wijze toe te passen in hun dagelijkse handhaving van de toepasselijke wetgeving op dit gebied.

ESMA – Bevestiging datum toepassing transparantievereisten voor aandelen

ESMA heeft besloten de datum van toepassing van de transparantieberekeningen voor eigenvermogensinstrumenten van 1 april 2020 ongewijzigd te laten. Na overleg met diverse marktpartijen is ESMA van oordeel dat het uitstellen van de toepassing van de nieuwe transparantieresultaten op zich al enige risico's met zich mee zou brengen en zelfs extra operationele lasten zou kunnen veroorzaken voor de marktpartijen die er al rekening mee hebben gehouden. Lees meer

ESMA – Guidance over termijnen voor financiële verslaglegging

Uitgevende instellingen zijn verplicht om uiterlijk 30 april hun financiële verslaggeving over het jaar ervoor – in dit geval 2019 – beschikbaar te stellen en deze bij de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") te deponeren. Gezien de bijzondere omstandigheden die nu gelden in verband met de uitbraak van het coronavirus stelt ESMA haar verklaring van 27 maart 2020 voor dat nationale toezichthouders de deadlineregels minder strikt hanteren, voor zover eventuele vertraging is veroorzaakt door de gevolgen van het coronavirus. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat uitgevende instellingen hun beleggers op de hoogte moeten houden van de verwachte vertraging bij de publicatie en dat de voorschriften van de Verordening Marktmisbruik onverkort van toepassing zijn. Lees meer

EIOPA – Publicatie van buitengewone informatie voor Solvency II Relevant Risk Free Interest Rate Term Structures en Symmetric Adjustment to Equity Risk

In verband met de uitbraak van het coronavirus zal de European Insurance and Occupational Pensions Authority ("EIOPA") de komende weken wekelijks buitengewone berekeningen uitvoeren om de ontwikkeling van de Relevant Risk Free Interest Rate Term Structures ("RFR") en de Symmetric Adjustment to Equity Risk ("EDA") te volgen. EIOPA publiceert deze informatie om verzekeraars en herverzekeraars te ondersteunen bij het monitoren van hun solvabiliteit en financiële positie. De informatie zal worden gepubliceerd op een specifiek deel van de website dat voor dit doel zowel voor het RFR als voor het EDA is gecreëerd, onder de naam "Extraordinary weekly updates".

DNB - Uitstel rapportagetermijnen verzekeraars vanwege coronavirus

DNB verwelkomt en volgt de aanbeveling van EIOPA van 20 maart 2020 aan nationale toezichthouders voor flexibiliteit met betrekking tot rapportagetermijnen van toezichtrapportages en publieke rapportages. DNB heeft de Nederlandse verzekeraars brieven gestuurd met betrekking tot de Solvency 2 en de Solvency 2 Basic rapportages. Lees meer

DNB – Uitstel rapportagetermijn jaarstaten pensioenfondsen

Pensioenfondsen zijn verplicht om uiterlijk op 30 juni hun jaarstaten over het voorgaande jaar te publiceren. De uitbraak van het coronavirus zorgt echter voor grote operationele uitdagingen voor pensioenen. Daarom geeft DNB de pensioenfondsen drie maanden extra tijd om de jaarstaten aan te leveren, tot 30 september 2020. Hiermee biedt DNB pensioenfondsen een vergelijkbare ruimte als op Europees niveau voor de verzekeringssector is afgesproken. Lees meer

DNB – Consultatie wijziging Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR 2019

DNB is op 23 maart 2020 de publieke consultatie gestart van een wijziging van de Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR 2019. De wijziging houdt verband met het besluit van DNB van 17 maart 2020 om in verband met de coronacrisis de systeemrisicobuffereis te verlagen. De consultatie loopt tot en met 6 april 2020. Lees meer

AFM – Uitvragen deels opgeschort tot 1 juni 2020

Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de financiële sector momenteel als gevolg van het coronavirus wordt geconfronteerd, heeft de AFM besloten grote gegevensuitvragen aan financiële ondernemingen op te schorten tot 1 juni 2020. Hiermee wil de AFM de financiële sector ruimte geven om zich volledig te richten op de uitdagingen van deze crisis en op de behoeften van de klanten. Lees meer

Cliëntidentificatie op afstand

Nu de Rijksoverheid iedereen heeft opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, zal cliëntidentificatie onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("Wwft") ingewikkelder zijn. Wanneer geen origineel identiteitsbewijs kan worden ingezien, kan de identiteit van een cliënt soms op afstand worden geverifieerd. Zo kan ik bepaalde situaties mogelijk tot een praktische oplossing worden gekomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het volgende: De cliënt stuurt per email een kleurenscan of foto van zijn identiteitsbewijs. In een video-call met de cliënt laat de cliënt zijn originele identiteitsbewijs zien, aan de hand waarvan de gegevens van de ontvangen scan of foto kunnen worden geverifieerd. Op een print van de per email ontvangen kopie wordt aangetekend dat de verificatie via de video-call heeft plaatsgevonden, door wie en op welke datum. De geverifieerde kopie van het legitimatiebewijs wordt vervolgens opgeslagen in het dossier van de betreffende cliënt.

Wij bespreken graag of dergelijke praktische oplossingen in uw geval werkbaar zijn.
Written by:
Berry van Wijk

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner