financial services

News Update Financial Regulatory

Nieuwe ontwikkelingen coronavirus vanuit financial regulatory perspectief
25 maart 2020
25 maart 2020

De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) gaan razendsnel. In deze tweede News Update geeft het Houthoff Financial Regulatory team een korte overview van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen vanuit financial regulatory perspectief.

De komende periode zullen wij regelmatig aanvullende updates publiceren. Indien u op de hoogte wenst te blijven kunt u zich hier aanmelden voor deze updates.

ECB – aankondiging van EUR 750 miljard Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)

De Europese Centrale Bank ("ECB") heeft, ter beperking van de economische gevolgen van de coronacrisis,een nieuw programma voor de tijdelijke aankoop van activa van particuliere en openbare effecten gelanceerd. Hiervoor wordt EUR 750 miljard beschikbaar gesteld.

ECB – verdere flexibiliteit in het bankentoezicht in reactie op het coronavirus

De ECB heeft de volgende aanvullende maatregelen (voor significante banken ("SI's"), zie voor minder significante banken ("LSI's") het DNB bericht hieronder) bekend gemaakt:
 • banken krijgen verdere flexibiliteit bij de prudentiële behandeling van door overheidssteun gedekte leningen
 • banken worden aangemoedigd bovenmatige procyclische effecten te vermijden bij de toepassing van IFRS 9
 • de op 12 maart 2020 aangekondigde kapitaal- en operationele noodmaatregelen worden geactiveerd; de kapitaalnoodmaatregel bedraagt EUR 120 miljard en kan worden gebruikt om verliezen op te vangen, of mogelijk tot EUR 1,8 biljoen aan leningen te financieren.

ECB – vragen en antwoorden over toezichtmaatregelen coronavirus

De ECB heeft op 20 maart 2020 vragen en antwoorden gepubliceerd – die op basis van de ontwikkelingen steeds zullen worden geupdate – over:
 • noodmaatregelen met betrekking tot verdere verslechtering van de asset quality en non-performing loans
 • noodmaatregelen met betrekking tot de operationele aspecten van het toezicht
 • noodmaatregelen met betrekking tot kapitaal- en liquiditeitseisen
 • overige onderwerpen

EBA - duidelijkheid voor banken en consumenten over de toepassing van het prudentiële kader in het licht van COVID-19-maatregelen

De European Banking Authority ("EBA") roept op tot flexibiliteit en pragmatisme bij de toepassing van het prudentiële kader. Dit gaat bijvoorbeeld over wanneer een schuldenaar in default is. EBA vraagt echter wel een individuele beoordeling van de banken op de kans van terugbetaling. Als aan consumenten uitstel wordt gegeven, moet dit in hun belang worden vormgegeven, zonder verborgen kosten. Contactloze betalingen moeten worden opgevoerd tot de drempel die is toegestaan op grond van de EU-wetgeving. Lees meer

ESMA – drie maanden uitstel van nieuwe rapportageverplichting SFTR

De gezamenlijke Europese financiële toezichthouders hebben in het licht van de aanhoudende uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt, besloten de nieuwe rapportageverplichtingen voor securities financing transacties ("SFTR") met drie maanden uit te stellen. Deze verplichting zou eerst op 13 april van kracht worden. Lees meer.

ESMA - positief standpunt over tijdelijke short selling verboden in Frankrijk en Spanje

De European Securities and Markets Authority ("ESMA") heeft formele goedkeuring verleend aan de beslissingen van de Franse (AMF) en Spaanse (CNMV) toezichthouder om de mogelijkheid tot shortselling voor een maand te verbieden. De maatregelen gelden voor Franse en Spaanse beurzen.

ESMA – opnameverplichtingen onder MiFiD II

ESMA erkent dat door de uitzonderlijke omstandigheden zich mogelijk situaties voordoen waarbij het praktisch niet mogelijk is om te voldoen aan de telefoonopnameverplichtingen onder MiFiD II. Is dit het geval, dan verwacht ESMA dat ondernemingen nadenken over alternatieve methoden die de risico's mitigeren en dat zij alle mogelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat dit tijdelijk is en dat telefoongesprekken zo snel mogelijk weer worden opgenomen. Lees meer

ESMA – standpunt over MiFIR tick-size regime voor Systematic Internalisers (SI's)

ESMA heeft aangegeven dat zij van de bevoegde autoriteiten met betrekking tot de MiFIR-tick-size-regeling voor beleggingsondernemingen met systematische internalisatie verwacht dat zij:
 • tussen de inwerkingtreding op 26 maart 2020 en 26 juni 2020 geen prioriteit geven aan het treffen van toezichtmaatregelen;
 • hun risicogebaseerde toezichtbevoegdheden op evenredige wijze toepassen bij de reguliere handhaving van de toepasselijke wetgeving op dit gebied.

ESMA – verlenging reactietermijn consultaties

ESMA heeft besloten de reactietermijn voor alle lopende consultaties met een einddatum op of na 16 maart 2020 met vier weken te verlengen.

EIOPA – aanbevelingen over flexibiliteit betreffende termijnen voor rapportages en openbaarmaking

Om ondernemingen in staat te stellen zich te richten op het monitoren en onderzoeken van de impact van het coronavirus en het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, heeft de European Insurance and Occupational Pensions Authority ("EIOPA") voor drie situaties aanbevelingen gedaan, te weten:
 1. Jaarrapportages waarbij het jaareinde ligt tussen 31 december 2019 en 1 april 2020.
 2. Kwartaalrapportages waarbij het kwartaaleinde ligt tussen 31 maart en 30 juni 2020.
 3. Solvency and Financial Condition Report waarbij het jaareinde ligt tussen 31 december 2019 en 1 april 2020.

DNB - corona: vragen en antwoorden

De Nederlandsche Bank ("DNB") heeft op haar website vragen en antwoorden gepubliceerd over de gevolgen van de corona-pandemie voor de wereld van geld, economie en financiën.

DNB – maatregelen ECB overgenomen en aangevuld voor LSI's

DNB heeft de hierboven genoemde maatregelen van de ECB voor de SI's overgenomen voor de LSI's en uitgebreid met enkele aanvullingen.

Verzekeringen - het coronavirus en bedrijfsverzekeringen

Zakelijke verzekeringen bieden veelal geen dekking voor de inkomstenderving als gevolg van (de maatregelen ter bestrijding van) het coronavirus. Zo biedt een bedrijfsschade- of transportverzekering dekking voor materiële schade. Er zijn wel verzekeringen die, afhankelijk van de situatie en de polisvoorwaarden, mogelijk (beperkte) dekking bieden voor de financiële gevolgen van het coronavirus.

Verzekeringen - CFD wil garantieregeling voor verzekerden met geldproblemen door corona

De Commissie Financiële Dienstverlening ("CFD") vraagt het kabinet om samen met het Verbond van Verzekeraars een garantieregeling in het leven te roepen voor verzekerden die financieel getroffen worden door de coronamaatregelen en daardoor niet aan hun betalingsverplichtingen voor verzekeringen kunnen voldoen.

Verzekeringen - verzekeraars, overheid en reisbranche slaan handen ineen voor repatriëring Nederlanders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars en de reisbranche trekken gezamenlijk tien miljoen euro uit om de repatriëring van Nederlandse reizigers tot een goed einde te brengen. Gestrande reizigers moeten een eigen bijdrage betalen. Zij kunnen zich aanmelden op bijzonderebijstandbuitenland.nl.

Pensioen - respijt voor betalen pensioenpremies bij problemen door corona

De Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, hebben afgesproken dat pensioenuitvoerders ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in acute problemen komen, zoveel mogelijk tegemoetkomen wanneer zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies.

Algemeen - Kamervragen over het monitoren van mogelijke liquiditeitsproblemen in de financiële sector als gevolg van COVID-19

Door kamerlid Sneller (D66) zijn op 18 maart 2020 Kamervragen gesteld, onder meer over:
 • het verbod voor één dag tot "short gaan" van de Franse toezichthouder en mogelijke aanvullende maatregelen die de AFM en ESMA de komende tijd nog zouden kunnen nemen
 • de verklaring van EBA over het gebruik maken van flexibiliteit in de bestaande regelgeving, welke ruimte daarin wordt gezien en hoe DNB hiervan gebruik gaat maken
 • de handelswijze van DNB met betrekking tot de door de ECB uitgevaardigde maatregelen
 • de monitoring van de liquiditeit van banken
Lees meer
Written by:
Berry van Wijk

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner