financial services

News Update Financial Regulatory

Maatregelen op korte termijn vanuit financial regulatory perspectief
9 april 2020
9 april 2020

Het Houthoff Financial Regulatory team volgt de ontwikkelingen op de financiële markten en binnen het financieel toezicht nauwgezet. De belangrijkste recente ontwikkelingen zetten wij in deze News Update voor u op een rij.

Indien u in de toekomst op de hoogte wenst te blijven kunt u hier aanmelden voor deze News Updates.

De ontwikkelingen gaan snel, en focussen momenteel met name op het faciliteren van de gewone economie tijdens de coronacrisis. Dit onder meer door financiële ondernemingen in staat te stellen om consumenten, andere bedrijven en elkaar te blijven financieren en bij te staan. Toezichthouders en wetgevers geven uitstel of verlichting van niet essentiële rapportages en bepaalde financiële eisen. Dit zodat de financiële instellingen zowel operationeel als financieel ademruimte krijgen om dit daadwerkelijk te kunnen invullen.

Kanttekeningen daarbij zijn dat cliënten die ook buiten de corona situatie bijvoorbeeld slechte kredietnemers waren hiervan niet zouden moeten profiteren, en dat er extra zorgvuldig naar misbruik van het nu even soepelere financiële stelsel door criminelen moet worden gekeken. Men is ook beducht voor het wegvloeien van de geschapen financiële ruimte via dividenden, hetgeen actie vergt van zowel uitkerende als ontvangende banken en verzekeraars.

Bijna alle maatregelen zijn op de korte termijn gericht, op de lange termijn vergt het terugrollen daarvan ongetwijfeld opnieuw aandacht vanuit financial regulatory oogpunt.

EC - Coronavirus: inzet van alle middelen om levens en inkomens te beschermen

Op 2 april 2020 heeft de Europese Commissie ("EC") bekendgemaakt dat zij haar aanpak verder uitbreidt. Zij stelt voor een solidariteitsinstrument van EUR 100 miljard op te zetten, dat ertoe moet bijdragen dat werknemers hun inkomen behouden en dat ondernemingen het hoofd boven water houden. Ook stelt de EC voor om alle beschikbare structuurfondsen in te zetten voor de respons op het coronavirus.

ECB - Verlenging herziening monetaire beleidsstrategie tot medio 2021

De Europese Centrale Bank ("ECB") heeft op 2 april 2020 besloten het tijdschema voor de herziening van haar monetaire beleidsstrategie te verlengen. In de huidige situatie richten de besluitvormingsorganen en het personeel van de ECB en de nationale centrale banken van het Eurosysteem al hun inspanningen op de uitdagingen van de coronaviruspandemie. De herziening van de strategie zal daarom worden uitgesteld tot medio 2021.

EBA - Aanvullende duidelijkheid over maatregelen om de gevolgen van het coronavirus voor EU-banken te verzachten

In vervolg op haar oproep tot flexibiliteit in het prudentiële kader en de toezichtbenadering om kredietverlening in de reële economie te bevorderen, heeft de European Banking Authority ("EBA") op 31 maart 2020 haar verwachtingen met betrekking tot dividenduitkeringen, de inkoop van eigen aandelen, het beloningsbeleid en de toepassing daarvan (in het bijzonder variabele beloningen) verduidelijkt, aanvullende guidance gegeven over de toepassing van flexibiliteit in toezichtrapportages en herinnerd aan de noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van het witwassen en het financieren van terrorisme.

EBA - Guidelines voor behandeling van publieke en private moratoria in het licht van de COVID-19-maatregelen

Op 2 april 2020 heeft de EBA meer gedetailleerde guidance gepubliceerd over de criteria waaraan coronagerelateerde wettelijke en niet-wettelijke moratoria die voor 30 juni 2020 worden toegepast moeten voldoen. Het doel van deze guidelines is om de vereisten voor dergelijke publieke en private moratoria te verduidelijken. Indien aan deze eisen wordt voldaan wordt voorkomen dat vorderingen kwalificeren als forbearance of default in het kader van een noodlijdende herstructurering. Ondanks het uitstel blijft het krediet dus gelden als een normaal krediet zonder negatieve kapitaalconsequenties. De EBA beschouwt breed toegepaste betalingsmoratoria als doeltreffende instrumenten om de liquiditeitsproblemen bij kredietnemers op korte termijn aan te pakken, die geen impact hebben op de inherente kredietkwaliteit van de portefeuille bij de kredietgever.

EIOPA - Oproep tot continueren acties ter mitigatie gevolgen coronavirus voor consument

Op 1 april 2020 heeft de European Insurance and Occupational Pensions Authority ("EIOPA") benadrukt dat de toegang tot en de continuïteit van verzekeringsdiensten voor consumenten in de context van de uitbraak als essentieel moet worden beschouwd. Verzekeraars en tussenpersonen worden verzocht:
  • consumenten duidelijk en tijdig te informeren over contractuele rechten;
  • consumenten eerlijk te behandelen en in alle communicatie expliciet te zijn;
  • consumenten te informeren over de genomen noodmaatregelen;
  • product- en governancevereisten te blijven toepassen en, waar nodig, een productreview uit te voeren; en
  • rekening te houden met de belangen van de consumenten en zich flexibel op te stellen in de wijze waarop zij worden behandeld, voor zover dit redelijk en uitvoerbaar is.
Lees meer

EIOPA - Update over andere maatregelen waarop de coronaviruspandemie impact heeft

Op 2 april 2020 heeft EIOPA een overzicht gegeven van nieuwe/aanvullende maatregelen. Het betreft aanpassingen van termijnen van openstaande consultaties/verzoeken aan de markt, publieke consultaties in het proces van goedkeuring door de Board of Supervisors (met inbegrip van discussienota's) aan de markt, en informatieverzoeken aan financiële instellingen die starten in het eerste en tweede kwartaal van 2012.

EIOPA en DNB - Oproep aan (her)verzekeraars om tijdelijk af te zien van dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen

Op 2 april 2020 heeft EIOPA erop aangedrongen dat (her)verzekeraars dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen tijdelijk opschorten vanwege de huidige situatie. Deze opschorting kan worden heroverwogen wanneer de financiële en economische gevolgen van het coronavirus duidelijker worden. De Nederlandsche Bank ("DNB") heeft op dezelfde dag aangegeven deze aanbeveling volledig te onderschrijven. Lees meer

ESMA - Verduidelijkingen voor best execution rapportages onder MiFID II

De European Securities and Markets Authority ("ESMA") heeft op 31 maart 2020 duidelijkheid verschaft over de termijn voor de best execution rapportages krachtens RTS 27 en 28 van MiFID II. De ESMA beveelt aan dat de nationale toezichthouders rekening houden met de huidige omstandigheden door de mogelijkheid te overwegen dat:
  • plaatsen van uitvoering die niet in staat zijn om RTS 27-rapportages te publiceren die uiterlijk op 31 maart 2020 moesten worden ingediend, deze kunnen publiceren zodra dit na die datum redelijkerwijs mogelijk is, maar niet later dan de volgende rapportagedeadline (d.w.z. 30 juni 2020); en
  • ondernemingen de RTS 28-rapportages die uiterlijk op 30 april 2020 moesten worden gepubliceerd, op of vóór 30 juni 2020 kunnen publiceren.
Lees meer

BCBS en IOSCO - Uitstel van de laatste implementatiefasen van de marginvereisten voor niet-centraal geclearde derivaten

Vanwege het coronavirus zijn het Basel Committee on Banking Supervision ("BCBS") en de International Organization of Securities Commissions ("IOSCO") op 3 april 2020 overeengekomen om de termijn voor de voltooiing van de laatste twee implementatiefasen voor de marginvereisten voor niet-centraal afgewikkelde derivaten met één jaar te verlengen. Lees meer

BCBS - Aanvullende maatregelen om de gevolgen van het corona-virus te verzachten

Op 3 april 2020 heeft de BCBS aanvullende maatregelen aangekondigd om de kredietverlening door banken ten behoeve van de reële economie te ondersteunen en om banken en toezichthouders extra operationele capaciteit te bieden om te reageren op de onmiddellijke prioriteiten rondom financiële stabiliteit. Deze maatregelen vormen een aanvulling op eerdere maatregelen die door het toezichthoudend orgaan van het BCBS, de Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision, zijn gepubliceerd.

SRB - Mogelijke operationele verlichtingsmaatregelen in verband met uitbraak coronavirus

In nauwe samenwerking met de nationale afwikkelingsautoriteiten zal de Single Resolution Board ("SRB") een pragmatische en flexibele aanpak hanteren om, indien nodig, minder dringende informatieverzoeken of informatieverzoeken met betrekking tot de afwikkelingsplannen voor 2020 uit te stellen voor banken. Essentiële rapportages zijn: het Liability Data Report, het Additional Liability Report en het Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities ("MREL") kwartaalrapport. De SRB zal onderzoeken hoeveel ruimte kan worden geboden in de indieningsdata voor andere rapportages. Lees meer

DNB - Update maatregelen coronavirus voor banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen

In de op 6 april 2020 gepubliceerde sectorale nieuwsbrieven voor banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen heeft DNB deze sectoren geïnformeerd over de in verband met het coronavirus genomen maatregelen en daarover uitleg gegeven.
Lees meer: DNB - Banken, DNB - Verzekeraars, DNB - Vermogensbeheerders, DNB - Pensioenen

Ministerie van Financiën - Uitstel assurantiebelasting

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Op 2 april 2020 is de aanvraag hiervan verder versoepeld, onder meer doordat deze nu voor meer belastingen geldt, waaronder de assurantiebelasting. Lees meer

Ministerie van Financiën - Beantwoording Kamervragen over mogelijke liquiditeitsproblemen financiële sector als gevolg van coronavirus

In de News Update van 25 maart 2020 berichtten wij over bovengenoemde Kamervragen. Deze zijn op 27 maart 2020 beantwoord. Ingegaan wordt onder meer op de mogelijkheid van een tijdelijk verbod op short selling, hoe DNB zal omgaan met de extra flexibiliteit als gevolg van de door de ECB afgekondigde maatregelen en het monitoren van de liquiditeit van banken.

Verbond van Verzekeraars – raamwerk voor ondernemers in nood

Het Verbond van Verzekeraars heeft in overleg met enkele andere belangenverenigingen een raamwerk ontwikkeld dat verzekeraars, gevolmachtigden en adviseurs/makelaars een overzicht biedt van mogelijkheden om bijvoorbeeld de dekking van de verzekering aan te passen, de premietermijn te verkorten en de betalingstermijn te verlengen. Gezocht wordt naar oplossingen waarmee een (premie)schuldpositie van ondernemers wordt voorkomen.
Written by:
Berry van Wijk

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 24 29
+31 6 5184 5344