Zorg

News Update Zorg | Week 46

NZa publiceert aanbevelingen inkoop paramedische zorg
14 november 2019

13 november 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (''NZa'') heeft een aantal aanbevelingen voor zorgverzekeraars gepubliceerd met als doel om de inkoop van paramedische zorg te verbeteren. De aanleiding waren de talrijke meldingen van zorgaanbieders, met name over de hoogte van de tarieven, de meting van patiënttevredenheid, de behandelindex en de onderhandelingspositie van de zorgaanbieder. De NZa heeft de desbetreffende zorgverzekeraar over de meldingen geïnformeerd.

Volgens de NZa hebben de zorgverzekeraars naar aanleiding van deze meldingen individuele acties ondernomen om de inkoop van paramedische zorg te verbeteren. Daarnaast heeft de NZa op grond van de individuele acties van zorgverzekeraars en de aanbevelingen die zijn gepubliceerd in de Monitor paramedische zorg (2019) algemene aanbevelingen voor zorgverzekeraars opgesteld.

Deze algemene aanbevelingen zien toe op het verbeteren van de focus op de kwaliteit als onderdeel van de zorginkoop (bijvoorbeeld het belonen van goede zorgaanbieders met meerjarencontracten en tariefdifferentiatie), het optimaliseren van het zorginkoopproces met name op het gebied van bereikbaarheid van de zorgverzekeraars en tijdige en duidelijke informatieverstrekking aan de zorgaanbieders. Verder beveelt de NZa aan dat zorgverzekeraars gezamenlijk en in samenspraak met zorgaanbieders landelijk instrumenten ontwikkelen om kwaliteit, patiënttevredenheid en doelmatigheid te kunnen meten. Tot slot wordt aanbevolen om actief kennis te nemen van signalen en meldingen van externe partijen (waaronder de zorgaanbieders, de NZa en de patiëntenorganisaties).

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 46. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Written by: