Bezwaarprocedures verwacht door aftopping 30% regeling

3 oktober 2022

In het Belastingplan 2023 wordt de 30% regeling verder ingeperkt. De 30% regeling dient als fiscale prikkel om buitenlandse werknemers naar Nederland te halen. Ingekomen werknemers kunnen, indien zij voldoen aan alle vereisten, door toepassing van deze regeling vijf jaar lang tot 30% van hun salaris belastingvrij als extraterritoriale kosten genieten.

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de 30% regeling vanaf 1 januari 2024 wordt afgetopt, waardoor de regeling maximaal kan worden toegepast op een salaris tot de 'Balkenende-norm' (€ 216.000 in 2022). Hierdoor komt het belastingvoordeel voor hogere inkomens deels te vervallen.

Werknemers die de 30% regel reeds toepassen kunnen aanspraak maken op overgangsrecht, waardoor de aftopping voor die werknemers pas vanaf 1 januari 2026 van toepassing is. Werknemers die na 1 januari 2021 zijn ingekomen worden wel geraakt door de nieuwe aftopping. Het is nog maar de vraag of deze materiële terugwerkende kracht van de aftopping stand kan houden met betrekking tot reeds afgegeven 30% beschikkingen, onder meer in het licht van het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over of het overgangsrecht ook van toepassing is ingeval van werkgever wordt gewisseld. Wij verwachten dat voor een grote groep werknemers die geen gebruik kunnen maken van het overgangsrecht bezwaar zal worden gemaakt.

In het licht van het bovenstaande kan het zinvol zijn om de impact van de aftopping van de 30% regeling voor u of uw bedrijf nader te beoordelen.
Written by:
Chantal Presilli

Key Contact

Rotterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Counsel
+31 20 605 64 56
+31 6 2297 8482
Wieger Kop

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 65 60
+31 6 1347 5539