Reactie namens Houthoff op internetconsultatie

De Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten
2 juni 2021

Albert Knigge, Huib Lebbing, Isabella Wijnberg en Elselique Hoogervorst hebben namens Houthoff gereageerd op het consultatievoorstel voor de Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten (consultatievoorstel).

De Richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten (Richtlijn) verplicht alle lidstaten te voorzien in tenminste één regime voor collectieve acties voor de schending van EU-consumentenrecht. De collectieve vorderingen moeten in ieder geval kunnen strekken tot 'herstelmaatregelen' (zoals schadevergoeding, reparatie) en stakingsmaatregelen. De Richtlijn maakt bovendien grensoverschrijdende collectieve acties door 'bevoegde instanties' mogelijk. Een belangenorganisatie dient aan een aantal Richtlijneisen te voldoen om als 'bevoegde instantie' te worden aangewezen. Een dergelijke aanwijzing verleent de organisatie in beginsel procesbevoegdheid ('standing') om collectieve acties in een andere lidstaat te initiëren.

Met de inwerkingtreding van de Wet afwikkeling massaschade in een collectieve actie (WAMCA) per 1 januari 2020 voldoet het Nederlandse recht grotendeels al aan de Richtlijn. Het consultatievoorstel heeft dan ook als uitgangspunt dat de huidige WAMCA alleen hoeft te worden aangepast voor zover deze nog niet voldoet aan de Richtlijneisen. De meeste wijzigingen worden in algemene zin in de WAMCA opgenomen, zodat deze ook van toepassing zullen zijn op collectieve acties die niet onder de Richtlijn vallen.

Houthoff onderschrijft dit uitgangspunt. In aanvulling op het consultatievoorstel, verdient het echter aanbeveling een aantal Richtlijnvereisten wel expliciet in de WAMCA-regeling op te nemen zodat het (toetsings)kader voor alle betrokkenen duidelijk is. Ook wijst Houthoff op een aantal problemen die zouden kunnen voortvloeien uit de wijze waarop implementatie van de Richtlijn op dit moment is voorzien en verzoekt zij de wetgever het voorstel op onderdelen nader toe te lichten. Mede in het licht daarvan stelt Houthoff een aantal wijzigingen van de voorgestelde implementatiebepalingen voor.

De reactie van Albert Knigge, Huib Lebbing, Isabella Wijnberg en Elselique Hoogervorst leest u hier. De News Update waarin de Richtlijn wordt besproken leest u hier.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
Elselique Hoogervorst

Key Contact

Amsterdam
Professional Support Lawyer