Arbitration

Arbitration Blogs

In de volgende blogs delen onze specialisten hun laatste kennis over Arbitrage en houden zij u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen. De volledige blogs zijn beschikbaar in het Engels.

Het NAI Arbitragereglement 2024: wat moet je weten?

14 maart 2024

Op 15 maart 2024, lanceert het Nederlands Arbitrage Instituut ("NAI") officieel zijn nieuwe arbitragereglement (het "Arbitragereglement 2024") tijdens een event in Den Haag. In het Arbitragereglement 2024 zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd waarmee onder meer wordt beoogd nieuwe manieren voor een snellere geschillenbeslechting in te voeren, guerrillatactieken te voorkomen, diversiteit bij de benoeming van arbiters te bevorderen en het arbitrageproces toegankelijker te maken voor nieuwkomers door de regels te verduidelijken en vaste praktijken te codificeren. Hieronder lichten wij de belangrijkste wijzigingen toe. Het Arbitragereglement 2024 is op 1 maart 2024 van kracht geworden.

 

GARCÍA ARMAS/VENEZUELA – BEPAALDE ONBEVOEGDHEIDSOVERWEGINGEN KUNNEN ONDER DE ARBITRAGEWET NIET WORDEN BESTREDEN

28 november 2023

Op 21 april 2023 heeft de Hoge Raad in een zaak tussen de Republiek Venezuela ("Venezuela") en leden van de Spaans-Venezolaanse familie García Armas (de "familie García Armas" of de "García's") geoordeeld dat een arbitraal vonnis waarin het scheidsgerecht zich onbevoegd achtte wegens het ontbreken van een geldige overeenkomst tot arbitrage niet kon worden vernietigd op de voet van artikel 1065 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

 

GROEN LICHT VOOR SECRETARISSEN OM TE ASSISTEREN BIJ HET OPSTELLEN VAN ARBITRALE VONNISSEN ZOLANG HET SCHEIDSGERECHT DE REGIE HOUDT: NIETS NIEUWS ONDER DE BELGISCHE ZON

8 augustus 2023

In zijn arrest van 24 april 2023 heeft het Belgische Hof van Cassatie de uitspraak van het gerecht in Brussel van 17 juni 2021 (zoals hier besproken) bekrachtigd, waarmee is bevestigd dat secretarissen bij een scheidsgerecht een arbitraal vonnis mogen helpen opstellen zolang het scheidsgerecht de regie houdt.

 

UITSPRAAK GERECHTSHOF SCHEPT DUIDELIJKHEID OVER GRIFFIERECHTEN IN VERNIETIGINGSPROCEDURES 

18 juli 2023

Op 9 mei 2023 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over het bedrag aan griffierechten dat partijen in een vernietigingsprocedure moeten betalen. De uitspraak zorgt voor welkome duidelijkheid en is hopelijk het begin van een consistentere benadering van Nederlandse rechters over dit onderwerp.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN INTERNATIONALE ARBITERS: WANNEER EN WAAR EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE INSTELLEN? 

26 juni 2023

De aansprakelijkheid van arbiters is een terugkerend thema in internationale arbitrage. Uit de rechtspraak blijkt dat de vernietiging van een arbitraal vonnis de voorbode kan zijn van een aansprakelijkheidsvordering tegen een arbiter. De afgelopen jaren hebben verschillende arbitrage-instellingen echter hun regels gewijzigd om zowel arbiters als de arbitrage-instellingen zelf meer bescherming tegen aansprakelijkheid te bieden. 

 

BUITENLANDSE OPENBARE ORDE EN DE WETGEVING INZAKE OVEREENKOMSTEN TOT ARBITRAGE

7 juni 2023

Vaak wordt gedacht dat belangrijke zaken als de geldigheid en afdwingbaarheid van de overeenkomst tot arbitrage worden geregeld in de wetgeving inzake de overeenkomst tot arbitrage. Maar om te bepalen welke wetgeving dit dan is, zijn allerlei verschillende benaderingen mogelijk. 

 

INTERNATIONALE ARBITRAGE: HET JAAR VAN DE TIJGER IN VOGELVLUCHT

28 december 2022

Volgens de Chinese horoscoop is 2022 een jaar van de tijger, dat wordt gekenmerkt als 'een turbulent jaar'. Deze beschrijving gaat zeker op wanneer gekeken wordt naar de ontwikkelingen in internationale arbitrage. Iedereen die dacht te weten welke wetgeving op overeenkomsten tot arbitrage van toepassing is of dacht dat arbitrage onder auspiciën van het International Centre for Settlement of Investment Disputes ('ICSID') een autonoom en gedelokaliseerd stelsel vormt, moet zijn wereldbeeld wellicht herzien of ten minste accepteren dat geen enkel principe in steen is gebeiteld.

 

IS HET VERDRAG INZAKE HET ENERGIEHANDVEST KLAAR VOOR DE ENERGIETRANSITIE? ANALYSE VAN HET RAPPORT VAN DE CLIMATE CHANGE COUNSEL

12 oktober 2022

Eerder dit jaar verrichtte de denktank Climate Change Counsel ("CCC") een uitgebreid onderzoek naar het Verdrag inzake het Energiehandvest (1994) (het Energy Charter Treaty: "ECT"). Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de gevolgen van het ECT met betrekking tot klimaatverandering en de energietransitie. Hiertoe heeft de CCC rechtspraak in verband met het ECT geanalyseerd en daarbij een uitgebreide beoordeling uitgevoerd van 64 van de 75 bekende arbitrale vonnissen die tot 3 augustus 2021 onder het ECT zijn gewezen. Uit de analyse kwam naar voren dat klimaatverandering tot nu toe weinig op de voorgrond is getreden in het debat tijdens ECT-arbitrageprocedures. Dit kan echter nog veranderen nu landen fossiele brandstoffen beginnen uit te faseren om aan hun doelstellingen onder de Overeenkomst van Parijs te voldoen: dit kan aanleiding geven tot vorderingen van fossielebrandstofbedrijven tegen deze nationale stappen ("uitfaseringszaken").

BEOORDELING VAN HET TUCHTLANDSCHAP IN SPORTZAKEN NA DE ZAAK KNGU/WEVERS

1 september 2022

Misbruik is lang een taboe geweest in de sportwereld. De laatste jaren waren verschillende zaken echter volop in het nieuws: de beruchte Larry Nassar-zaak, de schorsing van de Amerikaanse turncoach Maggie Haney wegens beschuldigingen van misbruik, en het emotionele en fysieke misbruik van Britse turnsters. Uit een aantal onderzoeken is gebleken hoever het pesten en misbruik in verschillende sporten en op verschillende prestatieniveaus reiken. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (de "KNGU") gevraagd het sportklimaat en grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse turnwereld te onderzoeken. Het aantal meldingen en de media-aandacht staan echter niet in verhouding tot het aantal tuchtuitspraken over pesterijen en misbruik in de sportwereld.KOM NIET AAN MIJN DOSSIERS: BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE VAN CLIËNTEN BIJ OVERLEGGING VAN STUKKEN

21 juli 2022

In de meeste complexe zaken is het produceren van bewijsstukken essentieel in het feitenonderzoek. Hetzelfde geldt voor de overlegging van stukken in arbitrage, wat weliswaar niet verplicht is, maar toch vaak wordt gedaan. Een veelgenoemde reden om een door de wederpartij gevraagd document achter te houden is het verschoningsrecht. Dit kan echter weer aanleiding geven tot vorderingen hierover.GEWIJZIGDE ARBITRAGEREGELS ICSID WORDEN 1 JULI 2022 VAN KRACHT

13 juni 2022

De steeds meer gedateerde bepalingen van de regels van het International Centre for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") hebben veel aandacht gekregen. Sterker nog, het ICSID werkt al sinds 2016 aan de wijziging van zijn regels en heeft in november 2021 zijn zesde werkdocument gepubliceerd, samen met een volledige verzameling voorgestelde wijzigingen. Deze zijn gepubliceerd ter voorbereiding op het stemmen over de omvangrijkste herziening van de ICSID-regels ooit.UITSPRAAK IN INDIA/CAIRN: MAG PROCEDURELE EFFICIËNTIE ZWAARDER WEGEN DAN DE ONDERBOUWINGPLICHT VAN DE RECHTER?

8 februari 2022

Op 21 december 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag het in de arbitragezaak Cairn/India gewezen vonnis vernietigd, omdat Cairn als verweerster tijdens een vernietigingsprocedure geen bezwaren heeft opgeworpen tegen India's vordering tot vernietiging, maar zonder de gegrondheid van de door India aangevoerde vernietigingsgronden te beoordelen. Deze beslissing is weliswaar te verdedigen op grond van procedurele efficiëntie, maar roept ook verschillende vragen op.HVJ EU BEVESTIGT IN ZAAK MICULA DE BEVOEGDHEID VAN DE EU OM EEN ARBITRAAL VONNIS TE ONDERZOEKEN

3 februari 2022

Op 25 januari 2022 heeft de Grote Kamer van het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJ EU") vonnis gewezen in het voordeel van de Europese Commissie ("Commissie"), die in de zaak Micula (C-638/19 P) beroep had ingesteld. Het HvJ EU heeft daarbij het arrest van het Gerecht van de Europese Unie ("Gerecht") vernietigd, op grond van de overweging dat de referentiedatum voor de bevoegdheid van de Commissie het arbitrale vonnis van 11 december 2013 was. Daarin werd Roemenië veroordeeld tot vergoeding van de schade die de gebroeders Micula hadden geleden nadat Roemenië zich in strijd met het bilaterale investeringsverdrag (bilateral investment treaty, "BIT") met Zweden had teruggetrokken uit de fiscale stimuleringsregeling. Bovendien heeft het HvJ EU, met toepassing van de rechtspraak in de zaak Achmea, bevestigd dat het arbitrale stelsel van het BIT vanaf het moment van toetreding van Roemenië niet langer gold.

HET BEOOGDE NAI-ARBITRAGEREGLEMENT 2022

9 november 2021

Het Nederlands Arbitrage Instituut ("NAI") is momenteel bezig zijn reglement uit 2015 grondig te herzien. Aanleiding hiervoor is de toegenomen professionalisering van gebruikers van internationale arbitrage en toenemende concurrentie op de markt. Het nieuwe reglement wordt in 2022 ingevoerd.

UNCITRAL KOMT MET REGLEMENT VOOR VERSNELDE ARBITRAGE OM HET ARBITRAGEPROCES TE STROOMLIJNEN

4 oktober 2021

De moderne arbitragepraktijk onderkent de noodzaak van een sneller en eenvoudiger procedurekader voor internationale geschillen over relatief lage bedragen. Dit heeft verschillende instellingen ertoe aangezet hun aanbod aan procedurele richtsnoeren uit te breiden met een vereenvoudigd reglement dat aansluit bij dit doel (zie bijvoorbeeld de SCC Rules for Expedited Arbitration, de ICC Expedited Procedure Provisions en de SIAC Rules for Expedited Procedure and Emergency Arbitration). Onlangs heeft ook de UNCITRAL Working Group II het belang ervan ingezien om regels voor versnelde geschillenbeslechting op te stellen, zulks in het licht van de "toenemende vraag naar arbitragemogelijkheden voor eenvoudige zaken over geringe bedragen" en "het gebrek aan internationale mechanismen om zulke geschillen af te doen". Als gevolg hiervan zijn de UNCITRAL 2021 Expedited Arbitration Rules ("UNICTRAL EAR") op 19 september 2021 van kracht geworden. In dit blogartikel worden de belangrijkste punten uit de UNCITRAL EAR in het kort besproken.

HOGE RAAD OORDEELT OVER BEGINDATUM VORDERING TOT HERROEPING ARBITRAAL VONNIS

10 september 2021

Een arbitraal vonnis kan worden herroepen wegens bedrog, vervalsing of het achterhouden van belangrijke documenten. Op grond van artikel 1068 lid 2 Rv moet de vordering worden ingediend binnen drie maanden nadat het bedrog of de vervalsing bekend is geworden of de partij de achtergehouden documenten heeft verkregen. De Hoge Raad heeft op 28 mei 2021 duidelijk gemaakt dat deze driemaandentermijn – naargelang de omstandigheden van het geval – voor elk van deze gronden kan aanvangen op hetzelfde moment, of juist op uiteenlopende momenten.

INVESTERINGSARBITRAGE IN NEDERLAND – STRIKT VERTROUWELIJK? NIET PER SE

4 juni 2021

Investeringsarbitrage is als mechanisme voor geschillenbeslechting tussen landen en buitenlandse investeerders in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een relatief populair alternatief voor lokale gerechtelijke procedures.

RICHTLIJNEN NEDERLANDS ARBITRAGE INSTITUUT (NAI) VOOR VIRTUELE ZITTINGEN

1 april 2021

Ten tijde van COVID-19 zijn de meeste van de fysieke vergaderingen en/of zittingen uitgesteld of onder strikte richtlijnen van nationale overheden voortgezet. Om ervoor te zorgen dat de lopende geschilbeslechtingsprocedures geen onnodige vertraging oplopen, worden vergaderingen en/of zittingen veelvuldig virtueel gehouden (via video of telefoon).

HET ICC-RAPPORT OVER DE NAUWKEURIGHEID VAN HET GEHEUGEN VAN GETUIGEN OVER FEITEN IN INTERNATIONALE ARBITRAGE

17 februari 2021

Op 19 januari 2021 heeft de ICC Task Force on Maximising the Probative Value of Witness Evidence (de "Task Force") zijn rapport gepresenteerd over de nauwkeurigheid van het geheugen van getuigen over feiten in internationale arbitrage (het "Rapport"). Het Rapport onderzoekt de psychologische techniek van het menselijk geheugen en heeft de bedoeling om als leidraad te dienen voor advocaten en arbiters over hoe de bewijskracht van getuigenverklaringen te vergroten, gelet op het functioneren van het menselijk geheugen. Deze News Update geeft een globaal overzicht van de inhoud en voornaamste bevindingen van het Rapport.

DE ICC-REGELS 2021

10 december 2020

Op 1 december 2020 heeft het International Court of Arbitration van de International Chamber of Commerce (''ICC'') officieel zijn herziene Rules of Arbitration geïntroduceerd, die in januari 2021 in werking zullen treden. Deze News Update geeft een kort overzicht van de voornaamste wijzigingen in deze nieuwe regels.


 • Band 1
  Chambers Global & Europe, Dispute Resolution (2024 Edition)
 • “One client mentioned that 'Houthoff's dispute resolution team provides services in all relevant fields, with a sizeable arbitration team, top-notch supreme court litigators and corporate law litigators. The team is absolutely top-tier in the Netherlands'.”
  Chambers Global & Europe, Dispute Resolution (2024 Edition)
 • “A client stated that 'The Houthoff team is very knowledgeable, especially in complex matters and unexplored territory in which it showcases the ability to guide the client through the complexity in a smooth and efficient way'.”
  Chambers Global & Europe, Dispute Resolution (2024 Edition)
 • "A client says: ‘Houthoff has one of the leading international disputes practices in the Netherlands. A very broad bench of advocates, skilled in both litigation and arbitration matters. Of particular note is their experience in set-aside cases’."
  Legal 500, Dispute Resolution: Arbitration (2024 Edition)
 • First Tier firm
  Chambers Global & Europe, Dispute Resolution (2023 Edition)
 • "A client says: 'The personal connection between the people in both our companies inspires the feeling that Houthoff is there for us and fighting on our behalf'."
  Chambers Global & Europe, Dispute Resolution (2023 Edition)
 • "A client stated: 'Hand on my heart, it is my go-to team for anything in Europe and specifically in the Netherlands'."
  Chambers Global & Europe, Dispute Resolution (2023 Edition)
 • "One client says: 'Houthoff appears to be able to attract the brightest minds to their arbitration team. Their strategic advice is top-notch. They are worth the high rate that they charge, value for money'."
   
  Legal 500, Dispute Resolution: Commercial litigation (2023 Edition)
 • “A client specifies that ‘the quality is good, the lawyers are responsive and they understand both the legal issue and the business’.”
  Chambers Europe, Dispute Resolution (2022 Edition)
 • “Houthoff's services are at a very high level.”
  Chambers Europe, Dispute Resolution (2022 Edition)
 • “A client describes the team as ‘highly responsive, committed and with great insight and knowledge’.”
  Chambers Europe, Dispute Resolution (2022 Edition)
 • “Houthoff’s arbitration practice is described as ‘highly specialised, well embedded in the Dutch arbitration community, and also very nice to work with’.”
  Legal 500, Dispute Resolution: Arbitration (2022 Edition)
 • “Really friendly team, very responsive and great experience.”
  Legal 500, Dispute Resolution: Arbitration (2022 Edition)
 • “The team is very experienced in arbitration, especially with Dutch focus.”
  Legal 500, Dispute Resolution: Arbitration (2022 Edition)
 • “Superb, market-leading team. Houthoff punches above its weight.”
  Legal 500, Dispute Resolution: Arbitration (2021 Edition)
 • “Houthoff is one of the main players in the field of international arbitration in the Netherlands. The firm has one of the few full-time arbitration practices and are active in the larger arbitration (related) cases in the Netherlands at this moment.”
  Legal 500, Dispute Resolution: Arbitration (2021 Edition)
 • “Razor sharp from a legal content perspective, highly responsive and T- shaped organised.”
  Legal 500, Dispute Resolution: Arbitration (2021 Edition)
 • “The team is well balanced and stands out in arbitration. It provides pragmatic solutions and advice to avoid arbitration which allows us to focus on the business. They understand our needs, providing not a lengthy or complicated advice, but a solution.”
  Legal 500, Dispute Resolution: Arbitration (2021 Edition)
 • Represented an investor in an investment arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules against Poland under a Dutch BIT
 • Acting as Petrobras Dutch counsel in connection with Claim Foundations claiming compensation on behalf of investors for the fraud issues at the parent company in Brazil.
 • Counsel in foreign arbitral proceedings under the DIAC Arbitration Rules concerning a dispute about a service contract on behalf of a foreign company.

Publicaties

View more View less

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner