employment

Pensioen en overgang van onderneming: tijd voor een herziening van art. 7:664 BW?

News Update Employment & Pensions Januari 2019
28 januari 2019

Het kabinet heeft op 9 april jl. een concept wetsvoorstel "Arbeidsmarkt in balans" ter consulatie voorgelegd waarin het de plannen uit het regeerakkoord heeft uitgewerkt. Het is tot 7 mei a.s. mogelijk om op het concept wetsvoorstel te reageren.

WIJZIGINGEN

 • Introductie van een nieuwe negende ontslaggrond, de "I-grond". Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Deze nieuwe grond geeft de rechter de mogelijkheid om een combinatie van meerdere onvoldragen ontslaggronden te maken om tot één voldragen ontslaggrond te komen. Hier staat tegenover dat de rechter extra vergoeding aan de werknemer kan toekennen wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag. De extra vergoeding is maximaal 50% van de transitievergoeding
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.
 • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van twee maanden naar vijf maanden.
 • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt drie jaar.
 • Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.
 • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.
 • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

 

REACTIE HOUTHOFF

De vakbonden en werkgeversorganisatie reageren kritisch op het concept wetsvoorstel. Volgens de vakbonden wordt het vaste contract onzekerder en worden flexwerkers nauwelijks beter beschermd. Werkgeversorganisaties klagen onder andere dat flexwerk duurder wordt door de hogere sociale premies en het recht op transitievergoeding vanaf dag één.

Zoals wij al schreven in reactie op het regeerakkoord valt op dat op sommige punten de oude situatie van vóór de Wwz weer in ere wordt hersteld.

Bron: Internetconsultatie Arbeidsmarkt in Balans, 9 april 2018

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 13
+31 6 4354 9590