employment

News Update Employment

Voorwaarden Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bekend
1 april 2020
1 april 2020

Met de NOW wil het kabinet werkgevers die te maken hebben met omzetverlies op een snelle manier financieel tegemoetkomen om de lonen van werknemers te kunnen betalen.

Vanaf wanneer kunnen de aanvragen NOW worden ingediend?

De aanvraagperiode voor subsidie loopt in beginsel van 14 april tot en met 31 mei 2020. Het UWV streeft naar een eerdere startdatum, namelijk 6 april 2020. Uiterlijk 3 april a.s. wordt de definitieve datum bekend.

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag, maar er wordt naar gestreefd om de betaling van de eerste termijn van het voorschot binnen 2 tot 4 weken te betalen. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.

Voor 1 juni 2020 zal worden besloten of de mogelijkheid om NOW-subsidie aan te vragen wordt verlengd voor een periode van drie maanden.

Hoe werkt de aanvraag?

Aanvragen kunnen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld.

In de NOW wordt in plaats van werkvermindering (zoals het geval was onder de WTV) omzetverlies als criterium gebruikt. De onderneming moet aangeven welke omzetdaling voorlopig wordt verwacht. De verwachte omzetdaling moet ten minste 20% in een periode van drie maanden zijn.

De werkgever geeft op het formulier de verwachte omzetdaling aan, het loonheffingennummer en de aaneengesloten driemaandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht. Ook het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt dient vermeld te worden. Indien de werkgever een WTV-aanvraag had ingediend, dient het dossiernummer van die aanvraag vermeld te worden.

Overigens dienen werkgevers met meerdere loonheffingsnummers per loonheffingsnummer een aanvraag in te dienen als zij voor de gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie. Per aanvraag wordt dezelfde omzetdaling van het gehele concern of onderneming opgegeven.

Naar welke periode wordt gekeken om omzetverlies te bepalen?

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een periode van drie maanden waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020 (de meetperiode). De omzet in de meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. De omzet van de meetperiode wordt derhalve vergeleken met de gemiddelde omzet per 3 maanden in 2019. Er is gekozen voor een meetperiode van 3 maanden om te voorkomen dat een beperkte of kortdurende daling van de omzet in aanmerking komt voor een subsidie uit de NOW. Hoewel deze berekening voor sommige bedrijven nadelig kan uitpakken, bijvoorbeeld omdat in de huidige maanden van het voorjaar de omzetpiek gewoonlijk plaatsvindt, vindt er geen correctie plaats. Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.

Wordt het omzetverlies op het niveau van een afzonderlijke entiteit vastgesteld of op groepsniveau?

Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau. Dit betekent als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, de afzonderlijke onderdelen van dat concern niet in aanmerking komen voor een subsidie op grond van de NOW. Het lijkt dan aan het concern om verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen met een hoog omzetverlies.

Telt de omzet van buitenlandse vennootschappen die onderdeel zijn van dezelfde groep ook mee bij het bepalen van het omzetverlies?

Voor de bepaling van de omzetdaling in de meetperiode worden zowel de Nederlandse rechtspersonen in aanmerking genomen, alsmede buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland. Zolang de werknemers van de buitenlandse rechtspersonen in Nederland loon ontvangen (en dus een Nederlands SV-loon hebben), lijkt de omzet(daling) van die buitenlandse vennootschap dus mee te tellen in de meetperiode.

Moet de werkgever aantonen in welke mate de corona-crisis heeft bijgedragen tot het omzetverlies?

Om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft bij de aanvraag niet aangetoond te worden in welke mate buitengewone omstandigheden, zoals het coronavirus, aan de omzetdaling van ten minste 20% bijdragen of al hebben bijgedragen.

Voor welke werknemers kan ik NOW-subsidie aanvragen?

Het kabinet roept bedrijven op om zoveel mogelijk mensen in dienst te houden.

De NOW-subsidie kan worden aangevraagd voor werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

De regeling geldt ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract en oproepkrachten. Voorwaarde is wel dat zij gedurende de aanvraagperiode in dienst van de werkgever blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.

De NOW stimuleert werkgevers om het loon van oproepkrachten door te betalen voor dezelfde urenomvang. Als hiervoor wordt gekozen, dan tellen deze lonen mee voor de loonsom die wordt gebruikt voor de vaststelling van de NOW en wordt hierover subsidie ontvangen, mits voldaan aan alle voorwaarden van de NOW.

Ook uitzendbureaus kunnen een aanvraag indienen voor zover zij hun uitzendkrachten in dienst houden. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Hoe hoog is de NOW-subsidie?

De hoogte van de NOW-subsidie is, afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom (het loon van alle werknemers) over de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Alleen bij een omzetdaling van 100% zal 90% van de totale loonsom worden uitbetaald. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie naar evenredigheid lager worden vastgesteld. Bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie 45% (= 50% van 90%) van de loonsom en bij een omzetdaling van 20% bedraagt de subsidie 18% (= 20% van 90%), etc.

Hoe wordt de NOW-subsidie berekend?

Het voorschot wordt berekend door het percentage van de verwachte omzetdaling te vermenigvuldigen met de loonsom januari 2020 x 3 x 1,3 x 0,9.

Bijvoorbeeld werkgever heeft:
 • Omzet 2019 € 2.000.000
 • Loonsom januari 2020 € 200.000 x 3 x 1,3 = € 780.000

Stel, omzet daalt naar verwachting met:
 • 10%: subsidie = € 0
 • 50%: subsidie = 50% x 90% x €780.000 = €351.000 (voorschot: x 0,8= € 280.000)
 • 100%: subsidie: = 100% x 90% x €780,000= €702.000 (voorschot; x 0,8 = € 561.600)

De uiteindelijke toekenning wordt berekend door het percentage van de werkelijke omzetdaling te vermenigvuldigen met de loonsom van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 x 1,3 x 0,9.

Bijvoorbeeld werkgever heeft:
 • Omzet 2019 € 2.000.000
 • Loonsom 1 maart 2020 – 31 mei 2020 €600.000 x 1,3 = €780.000

Stel omzet is werkelijk gedaald met:
 • 5%: subsidie = € 0
 • 60%: subsidie = 60% x90% x €780.000 = €421.200 (voorschot was €280.800)
 • 90%: subsidie = 90% x 90% x € 780.000 = € 631.800 (voorschot was € 561.600)

Wat valt er onder loon?

Met het loon wordt gedoeld op het Sociale Verzekeringsloon ("SV-loon") voor zover het gaat om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dat betekent dat werkgevers alleen een subsidie kunnen krijgen voor lonen van werknemers die sociaal verzekerd zijn in Nederland. Het SV-loon is het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon. Vakantiebijslag, ploegentoeslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand vallen hieronder.
Ook aanvullende lasten en kosten zoals onder andere werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag, worden gecompenseerd.

Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking.

Het UWV keert een voorschot uit van ten minste 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal verrekening plaatsvinden op basis van de daadwerkelijke omzet. Ter controle is in beginsel een accountantsverklaring vereist. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor bijvoorbeeld kleine subsidiebedragen of ondernemingen met een hele kleine loonsom. Vooralsnog is niet duidelijk waar deze ondergrens ligt. Er wordt door de regering gestreefd om hier binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid over te verschaffen.

Welke verplichtingen heeft de werkgever in de periode dat NOW-subsidie wordt ontvangen?

In de regeling worden een aantal verplichtingen genoemd voor de werkgever die NOW-subsidie ontvangt. De belangrijkste hiervan zijn dat de werkgever:
 • zich moet inspannen om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden (anders dan bij de WTV is behoud van werkgelegenheid hier het uitgangspunt);
 • geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de periode van NOW-toekenning mag indienen (Indien toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. 150% van het loon van betrokken werknemer wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke subsidie wordt gebaseerd);
 • verplicht is de subsidie uitsluitend aan te wenden voor de betaling van de loonkosten;
 • de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de werknemers moet informeren over de subsidieverlening;
 • onverwijld en schriftelijk aan de Minister moet melden indien zich andere omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie; en
 • na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave van de omzetdaling moet overleggen.

Vallen proeftijdontslagen en niet-verlengingen van bepaalde tijd contracten onder het ver-bod om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen gedurende de periode dat NOW-subsidie wordt ontvangen?

Het staat werkgevers vrij om arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd niet te verlengen en arbeidsovereenkomsten in de proeftijd te beëindigen. Dit zijn andere vormen van beëindigen dan ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om een vaststellingsovereenkomst met de werknemer overeen te komen ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst al dan niet voor bepaalde tijd.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632