employment

News Update Employment

Technische wijzigingen Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)
8 april 2020
8 april 2020

Op 2 april 2020 is de regeling NOW in werking getreden. Het UWV heeft het loket voor de NOW-subsidie aanvraag op maandag 6 april 2020 geopend. Werkgevers kunnen via een formulier een verzoek indienen.

Ook is inmiddels een aantal technische aanpassingen in de regeling NOW doorgevoerd. De gewijzigde regeling is op 4 april 2020 in werking getreden, dus voordat het UWV het loket voor de NOW-subsidie aanvraag opende. De (belangrijkste) wijzigingen hierna zijn dus van toepassing op alle aanvragen in het kader van de NOW.

Verzoeken tot bedrijfseconomisch ontslag

Zoals wij in onze vorige News Update schreven, committeren werkgevers zich bij het aanvragen van een NOW-subsidie eraan geen verzoek tot bedrijfseconomisch ontslag in te dienen zolang zij NOW-subsidie ontvangen.

In de regeling stond dat indien toch ontslag wordt aangevraagd, 150% van het loon van betrokken werknemer(s) in mindering zou worden gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke subsidie wordt gebaseerd. De subsidieverlaging is daardoor minder groot dan bij een werkgever die geen ontslag o.g.v. bedrijfseconomische redenen heeft aangevraagd, terwijl deze juist groter had moeten zijn.

De regeling is daarom aangepast zodat de 150% van het loon van betrokken werknemer(s) niet meer op de loonsom in mindering wordt gebracht, maar op de subsidie. De subsidie wordt in dat geval verlaagd met: D x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9. Daarbij staat D voor de loonsom in januari 2020 (of november 2019 als geen loongegevens beschikbaar zijn over januari 2020) van de betrokken werknemer(s). Hierdoor komt de subsidie lager uit dan in eerste instantie.

Verder is in de toelichting verduidelijkt dat voor ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen die zijn ingediend op of na 2 april 2020 (de datum van inwerkingtreding van de NOW) geldt dat de werkgever aannemelijk zal moeten maken dat de NOW-subsidie in het betreffende geval niet een voor de hand liggende andere oplossing biedt. Het UWV zal dit terughoudend toetsen bij de behandeling van de ontslagaanvraag.

Ruimere vaststellingstermijn

Binnen 24 weken na de periode waarover de subsidie is ontvangen dient de werkgever de definitieve vaststelling aan te vragen meteen formulier met daarin de relevante loongegevens en omzetcijfers.

In de regeling stond dat de minister de subsidie vervolgens zou vaststellen binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot definitieve vaststelling.

UWV streeft er nog steeds naar om zoveel mogelijk definitieve vaststellingen in de eerste 22 weken plaats te laten vinden. De termijn is echter verruimd naar 52 weken zodat UWV voldoende tijd heeft om, ook bij een grote hoeveelheid aanvragen, een goede controle te verrichten van de verzoeken om vaststelling en de daarbij aangeleverde gegevens.

Aanvulling aanvraag bij buitenlands rekeningnummer

Het is mogelijk dat het rekeningnummer van de werkgever dat gekoppeld is aan het loonheffingennummer, een buitenlands rekeningnummer is. Omdat het om uitvoeringstechnische redenen voor UWV niet mogelijk is een subsidieaanvraag te behandelen waarin een buitenlands bankrekeningnummer is opgegeven, is geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer op verzoek binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens worden betaald op dit Nederlandse rekeningnummer.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632