hoge raad

Zekerheidstelling voor proceskostenveroordeling door buitenlandse belanghebbende

News Update Hoge Raad | Week 2
11 一月 2019

Civiel

Zekerheidstelling voor proceskostenveroordeling door buitenlandse belanghebbende
Art. 224 lid 1 Rv bepaalt dat allen zonder woon- of verblijfplaats in Nederland, die bij de Nederlandse rechter een vordering instellen of zich voegen of tussenkomen in een Nederlands geding, verplicht zijn op vordering van de wederpartij zekerheid te stellen voor een mogelijke proceskostenveroordeling. De strekking van deze bepaling is te voorkomen dat een gedaagde wordt geconfronteerd met een oninbare proceskostenveroordeling. De HR oordeelt dat mede gelet op deze strekking moet worden aangenomen dat art. 224 lid 1 Rv van overeenkomstige toepassing is indien een derde op de voet van art. 10 Fw in verzet komt tegen de faillietverklaring van een andere (rechts)persoon.

ECLI:NL:HR:2019:36 

Civiel

Motiveringsplicht van beroepsbeoefenaar bij gestelde zorgplichtschending
Op de partij die stelt dat een notaris als beroepsbeoefenaar zijn zorgplicht heeft geschonden, rust de stelplicht en bewijslast van de feiten en omstandigheden die dit oordeel kunnen dragen. De aangesproken notaris dient evenwel voldoende feitelijke gegevens te verstrekken ter motivering van zijn betwisting dat de zorgplicht geschonden is, teneinde degene die hem aanspreekt aanknopingspunten voor eventuele bewijslevering te verschaffen. De HR bevestigt eerdere rechtspraak die behelst dat als de notaris geen aantekeningen bijhoudt en bewaart van hetgeen hij in het kader van zijn voorlichtingsplicht met betrokkene heeft besproken, hij mogelijk niet aan zijn motiveringsplicht kan voldoen, hetgeen dan voor zijn risico komt. 

ECLI:NL:HR:2019:4

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323