Agrifood

Duitse richtsnoeren verbod op verticale prijsbinding in food retail sector

News Update Agrifood Juli 2017
17 July 2017

Duitse richtsnoeren verbod op verticale prijsbinding in food retail sector
Op 12 juli 2017 publiceerde de Duitse mededingingsautoriteit (Bundeskartellamt) richtsnoeren betreffende het verbod van verticale prijsbinding in de zgn. "brick-and-mortar" food retail sector. Doel van deze richtsnoeren is om met behulp van praktische voorbeelden de achtergrond en reikwijdte van het verbod te verduidelijken. De Bundeskartellamt heeft zijn pijlen al langere tijd gericht op de food retail sector. In December 2016 legde de mededingingsautoriteit nog een boete van € 112 miljoen op aan 11 ondernemingen in de bier sector voor verticale prijsbinding. Zowel in de Duitse als in de Europese regelgeving is verticale prijsbinding verboden en kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden vrijgesteld van het verbod op mededingingsbeperkende overeenkomsten. De Europese Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd over de uitlegging van onder andere het verbod op verticale prijsbepaling in het Europese recht. De richtsnoeren van de Bundeskartellamt zijn bedoeld om de richtsnoeren van de Commissie aan te vullen door inzicht te geven in de praktijken die zich in de brick-and-mortar food retail sector voordoen.

Lees verder

 

Beginselakkoord EU - Japan over economische partnerschap
Tijdens de EU-Japan top op 7 juli 2017 is overeenkomst bereikt over de belangrijkste elementen van een economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan. Deze elementen zullen worden vastgelegd in een partnerschapsovereenkomst die onder andere zal leiden tot de opheffing van de meeste invoerrechten voor bedrijven uit de EU. Wat de uitvoer van landbouwproducten uit de EU naar Japan betreft, zal de overeenkomst: (i) de invoerheffingen op veel kazen zoals Gouda en Cheddar (momenteel 29,8 %) en op wijn (momenteel gemiddeld 15 %) en op vers en verwerkt varkensvlees afschaffen of aanzienlijk verlagen; (ii) het voor de EU mogelijk maken haar uitvoer van rundvlees naar Japan aanzienlijk te verhogen; en (iii) de bescherming in Japan waarborgen van 200 Europese geografische aanduidingen voor kwalitatief hoogstaande landbouwproducten. Er is eveneens overeenstemming bereikt over de normen op het gebied van werk, veiligheid en milieu- en consumentenbescherming, inclusief de bescherming van persoonsgegevens. In de partnerschapsovereenkomst zal tevens een speciaal hoofdstuk over duurzaamheid worden opgenomen. De verwachting is dat de partnerschapsovereenkomst medio 2018 wordt afgerond en begin 2019 in werking treedt.

Lees verder

 

EOB: geen octrooien meer op klassiek veredelde planten
Het Europees Octrooiburo ("EOB") heeft duidelijkheid gecreëerd over de octrooieerbaarheid van klassiek veredelde planten. Met ingang van 1 juli 2017 zal het EOB geen octrooien meer verlenen op planten die op een natuurlijke manier zijn ontwikkeld. Daarmee breekt het EOB met de lijn die was ingezet met de beslissingen (G2/12 en G2/13) van de Grote Kamer van Beroep van het EOB in 2015. De Europese Commissie en de Raad voor Concurrentievermogen maakten al eerder hun zienswijze duidelijk over de interpretatie van de EU-richtlijn inzake biotechnologische uitvindingen (Richtlijn 98/44/EG) en de octrooieerbaarheid van producten die het resultaat zijn van een wezenlijk biologische werkwijze (zie ook onze Newsupdate van februari). Het nieuwe standpunt van het EOB is hiermee in overeenstemming. De gewijzigde regels zijn inmiddels van kracht. Octrooiaanvragen met betrekking tot planten of dieren die zijn verkregen door middel van een wezenlijk biologische werkwijze, waren sinds november 2016, na de mededeling van de Commissie, opgeschort. Deze zaken worden nu geleidelijk hervat en worden behandeld overeenkomstig de nieuwe regels. Ten aanzien van de octrooiaanvragen die nu volgens de nieuwe regels zullen worden afgewezen, staat beroep open bij de Kamer van Beroep van het EOB. Het is niet uitgesloten dat in het kader van dergelijke beroepen discussie zal ontstaan over de nieuwe regels.

Lees verder

 

Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Op 3 juli 2017 heeft Staatssecretaris van Dam het proces en de Nederlandse inzet voor de modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ("GLB") uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer. Wat betreft de Meerjarig Financieel Kader (MFK)-onderhandelingen en Brexit meldt de staatssecretaris dat het niet aannemelijk is dat een politiek akkoord over het GLB kan worden bereikt voordat er zekerheid is over de beschikbare middelen in het MFK. Het verloop van de onderhandelingen over Brexit en MFK kan daarmee leiden tot vertraging van de onderhandelingen over het GLB. Daarnaast dient het GLB te worden omgevormd tot een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid (GLVB) dat de keten omvat tot en met de consument. Verbreding van het GLB tot een GLVB betekent dat naast de producent (landbouwer) ook de consument een herkenbare plaats krijgt in het Europese landbouwbeleid. Dat is in de optiek van de staatssecretaris noodzakelijk en gerechtvaardigd, waar artikel 12 VWEU stelt dat consumentenbescherming dient te worden meegenomen bij het vaststellen van het beleid van de EU (zoals het GLB) en ook artikel 169 VWEU daarbij verwijst naar de gezondheid, veiligheid en economische belangen van consumenten. De productie van voedsel is geen doel op zichzelf, maar een instrument om de voedselvoorziening van consumenten op een houdbare wijze te realiseren.

Lees verder

 

Nieuwe Uitvoeringsregeling GMO Groenten en Fruit gepubliceerd
Op 11 juli 2017 zijn de nieuwe regels ter uitvoering van de Europese GMO-voorschriften gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen onder andere (i) een aanscherping van de hoeveelheid producten die telers buiten de telersverenigingen mogen verkopen; (ii) een aanscherping en verduidelijking van de regels voor de uitbesteding van activiteiten en (iii) de beperking van het lidmaatschap van één unie van producentenorganisaties per product of productgroep.

Lees hier de volledige tekst van de uitvoeringsregeling

 

Meld u aan voor de News Update Agrifood

Written by:

Key Contact

Brussels
Advocaat | Partner
+32 2 507 98 13
+32 4 7394 8686
Fleur Tuinzing-Westerhuis

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 28
+31 6 4397 5040
Greetje van Heezik

Key Contact

Brussels
Advocaat | Counsel
+32 2 507 98 10
+32 4 7586 8593