employment

Te laat terugkeren van vakantie reden voor ontslag op staande voet?

News Update Employment & Pensions November 2017
16 November 2017

Introductie

Met de kerstvakantie in aantocht, bespreken wij in deze News Update een recente zaak van het Hof 's-Hertogenbosch over het te laat terugkeren op werk na een vakantie.

Uitgangspunt is dat de werkgever de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Dit staat in de wet. Als de werkgever kan aantonen dat sprake is van dergelijke gewichtige redenen (bijv. de bedrijfsvoering loopt ernstig in de war), wordt vaak in overleg tot een oplossing gekomen. Als dat niet lukt, heeft de werknemer zich te voegen naar de werkgever tenzij sprake is van een overmachtsituatie.

Feitencomplex

De feiten zijn als volgt. De werknemer is sinds 1 november 2006 in dienst bij de werkgever als chauffeur. De werknemer verzoekt om in augustus 2016 een maand verlof op te nemen. De werkgever wijst dit verzoek af. Afgesproken wordt dat de werknemer vakantie opneemt tot en met 22 augustus 2016. Pas op 29 augustus 2016 keert de werknemer terug op het werk. De werknemer geeft aan dat de versnellingsbak van zijn auto tijdens de vakantie in Griekenland is kapot gegaan en dat hij deze heeft moeten laten repareren voordat hij naar Nederland kon terugkeren. Daarnaast is hij zijn telefoon kwijtgeraakt en is het - door problemen in de privésfeer - niet in de werknemer opgekomen om contact op te nemen met de werkgever. De werknemer wordt door de werkgever in de gelegenheid gesteld zijn verhaal aan te tonen. Hij overlegt alleen een bootticket van Griekenland naar Italië en geeft aan meer tijd nodig te hebben voor het verzamelen van de overige bewijsstukken. De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet. De werknemer is het hiermee niet eens en verzoekt vernietiging van het ontslag. In de procedure overlegt de werknemer een verklaring van het garagebedrijf in Griekenland, waaruit blijkt dat zijn auto van 18 tot en met 22 augustus in de garage heeft gestaan.

De kantonrechter wijst het verzoek van de werknemer echter af en de werknemer gaat in hoger beroep.

Dringende reden blijft overeind

Het hof overweegt dat het niet op het werk verschijnen, zoals de werknemer deed, in beginsel een dringende reden voor ontslag kan opleveren. De werkgever moet er immers op kunnen vertrouwen dat een werknemer zich houdt aan de gemaakte afspraken. Het komt voorts aan op de vraag of de omstandigheden van het geval het ontslag ook rechtvaardigen. De werknemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een "toereikende overmacht". Uit de verklaring van de Griekse garagehouder blijkt niet dat de auto zodanig stuk was dat hier niet meer mee gereden kon worden. Ook blijkt niet van een reparatie. Door de werknemer is geen factuur of bewijs van kwijting voor een betaling overgelegd. Voorts bestaat er onduidelijkheid over de datum waarop de auto zou zijn gerepareerd. Daarnaast zijn er ook bij verlies of diefstal van de eigen mobiele telefoon genoeg andere mogelijkheden om contact op te nemen vanuit Griekenland, bijvoorbeeld met gebruikmaking van de telefoon van de garagehouder. Ook het sturen van een e-mail of SMS was een optie geweest.

Ook van de echtelijke problemen, waarop de werknemer zich beroept, is niet gebleken dat die aan een tijdige terugkeer in de weg hebben gestaan. Daar komt bij dat de werknemer, die niet op de zitting is verschenen, al eerder is gewaarschuwd voor zijn onbereikbaarheid. Het Hof bekrachtigt dan ook de beschikking van de kantonrechter.

Houthoff tip

Het oordeel van het Hof in deze zaak is te begrijpen, maar zet ook aan het denken. De werknemer is enkele dagen later van vakantie teruggekomen dan zijn werkgever hem had opgedragen. Hiertegenover staan legio andere zaken waarin het feitencomplex ernstiger is te noemen, maar waarin de rechter toch geen dringende reden aannam om uiteenlopende redenen. De beoordeling van de rechtsgeldigheid van een ontslag op staande voet blijft altijd een bij uitstek casuïstische aangelegenheid. Indien u een ontslag op staande voet overweegt, moeten alle omstandigheden van het geval - waaronder vooral ook de persoonlijke omstandigheden - worden meegewogen.

Klik hier om de hele uitspraak te lezen.

Written by: