employment

News Update Employment

Tekst NOW-regeling 2.0 bekend
23 juni 2020
23 juni 2020

In onze News update van 25 mei informeerden wij u over een aantal wijzigingen in NOW 1.0 en de verlenging van de NOW-regeling (NOW 2.0). Inmiddels is de tekst van de regeling bekend en kunnen wij u nader informeren over de voorwaarden om subsidie aan te vragen onder NOW 2.0.

Hoe werkt NOW 2.0?

Inwerkingtreding
NOW 2.0 treedt op 26 juni 2020 in werking en vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 kunnen aanvragen bij het UWV worden ingediend.

Omzetdaling en vergoeding
Werkgevers die tenminste 20% omzetdaling verwachten gedurende een periode van tenminste vier maanden kunnen de NOW-subsidie aanvragen voor loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020.

Als de werkgever onderdeel is van een groep, wordt de omzetdaling berekend op basis van de groep. Ondernemingen die in een moeder-dochtermaatschappij verhouding staan, worden voor de berekening van de omzetdaling gelijkgesteld met een groep. Uit de toelichting bij NOW 2.0 blijkt dat van een heel breed groepsbegrip wordt uitgegaan. Bijvoorbeeld indien een moedermaatschappij verschillende dochtermaatschappijen heeft, dient de omzetdaling van al deze rechtspersonen gezamenlijk te worden bepaald. Het is nog niet duidelijk hoe dit praktisch uitwerkt. De beroepsvereniging van accountants (NBA) is hierover in gesprek met het Ministerie.

Er zal een online rekenhulp beschikbaar worden gesteld voor het berekenen van de hoogte van de te verwachten omzetdaling.

De subsidie is maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan de omzetdaling in een periode van drie maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Werkgevers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW, moeten de omzetperiode laten aansluiten op de periode gekozen bij de aanvraag voor NOW 1.0.

Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag wederom een voorschot van de subsidie aan de werkgever. Achteraf wordt vastgesteld wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom over de gekozen periode.

Verhoging vaste opslag en wijziging referentiemaand loonsom
De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee kunnen ook andere kosten dan de loonkosten van de subsidie worden betaald. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari 2020 naar maart 2020.

Verlaging boete bedrijfseconomisch ontslag
Werkgevers die NOW-subsidie aanvragen en vóór oktober 2020 ontslagaanvragen indienen bij het UWV moeten nog steeds de subsidie voor de betrokken werknemer(s) terugbetalen, maar de extra boete van 50% uit NOW 1.0 vervalt. Ontslag door middel van het sluiten van vaststellingsovereenkomsten blijft ook onder NOW 2.0 mogelijk zonder boete.

Wel is een extra waarborg opgenomen bij collectief ontslag. Bij werkgevers die in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 een melding bij het UWV doen van het voornemen tot collectief ontslag én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers binnen één werkgebied ontslagaanvragen bij het UWV, wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd. Deze vermindering kan alleen worden voorkomen door (i) overeenstemming te bereiken met de vakbonden of, bij gebreke daarvan, een andere personeelsvertegenwoordiging (zoals de ondernemingsraad) over de noodzaak van het collectief ontslag of (ii) als er geen overeenstemming kan worden bereikt, gezamenlijk een aanvraag in te dienen bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid om te beoordelen of het voorgestelde aantal ontslagen noodzakelijk is.

Verbod dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen
Werkgevers of concerns die gezamenlijk een subsidievoorschot van € 100.000 of meer ontvangen of waarvan de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld, moeten verklaren dat er over 2020 geen dividend of bonussen zullen worden uitgekeerd of eigen aandelen zullen worden ingekocht. Uit de toelichting van NOW 2.0 volgt dat dit verbod slechts ziet op de rechtspersoon die de subsidie aanvraagt. De overige rechtspersonen van het concern mogen dit nog wel, mits zij niet zelf ook een aanvraag voor subsidie indienen en er geen aanvraag op het niveau van een werkmaatschappij wordt gedaan.

Als er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag te doen op werkmaatschappijniveau – omdat er op groepsniveau minder dan 20% omzetdaling is maar op werkmaatschappij niveau wel 20% of meer omzetdaling is – dan geldt dat de werkgever een verklaring moet overleggen van het groepshoofd of de moedermaatschappij dat er binnen de gehele groep geen dividenden of bonussen over 2020 zullen worden uitgekeerd.

Het bonusverbod geldt alleen voor bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepalen. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel. Het verbod ziet alleen op bonussen en dividenden over het jaar 2020 en niet over het jaar 2019.

Inspanningsplicht bij- en omscholing
Werkgevers worden verplicht om hun werknemers te stimuleren aan bij- of omscholing te doen. Het kabinet ziet hier ook een rol voor de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging om deelname aan een ontwikkeladvies of scholing te stimuleren en de werkgever daarop zo nodig aan te spreken. Het kabinet werkt zelf het crisispakket "Nederland leert door" uit en zal hier een budget voor beschikbaar stellen.

Openbaarmaking NOW-aanvragen

Omdat de NOW-regeling een subsidie is valt deze onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Dit heeft tot gevolg dat de namen van de subsidieaanvragers waaraan een (voorschot tot) subsidie is verstrekt en de hoogte daarvan openbaar kunnen worden gemaakt. Op verzoek van Minister Koolmees zullen vanaf eind juni 2020 de gegevens van de aanvragers van NOW 1.0 op de website van het UWV worden gepubliceerd.

Bekijk hier meer informatie.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 49
+31 6 5184 5347
Naomi Dempsey

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 92
+31 6 1304 8525