employment

News Update Employment

Voorwaarden verlenging NOW en wijzigingen NOW 1.0
25 mei 2020
25 mei 2020

Op 2 april 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 1.0) in werking getreden. Op 8 april en op 23 april informeerden wij u al over enkele aanpassingen die na de inwerkingtreding van NOW 1.0 zijn doorgevoerd.

Op 20 mei 2020 is bekendgemaakt dat de regeling met nogmaals drie maanden wordt verlengd. Het doel van de tweede tranche (NOW 2.0) blijft behoud van werk, maar de voorwaarden waaronder een beroep op de regeling kan worden gedaan zijn verscherpt. Naast de verlenging van de NOW-regeling heeft minister Koolmees in een kamerbrief een aantal wijzigingen in NOW 1.0 aangekondigd die onder andere de reikwijdte van de NOW-regeling vergroten.

Hoe werkt NOW 2.0?

Omzetverlies en vergoeding
Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten gedurende een periode van tenminste drie maanden kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij het UWV voor loonkosten over de periode juni, juli en augustus.

De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies in een periode van drie maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.

Voor werkgevers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag wederom een voorschot van de tegemoetkoming aan de werkgever. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom over de maanden juni, juli en augustus. Subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen tellen mee als omzet.

Verhoging vaste opslag en wijziging referentiemaand loonsom
De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee kunnen ook andere kosten dan de loonkosten van de subsidie worden betaald. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar.

Seizoensbedrijven
Voor bedrijven met seizoenswerk die tussen januari en maart hebben opgeschaald kan het een uitkomst zijn dat de maand maart als referentiemaand is vastgesteld. Als zij in maart een hogere loonsom hadden dan in januari, zal deze aanpassing voor het tweede tijdvak tot een hogere subsidie leiden.

Daarnaast is een aanpassing gemaakt in het eerste subsidietijdvak van de NOW door een nieuwe rekenmethode toe te passen, waar alle werkgevers baat bij hebben die een hogere gemiddelde loonsom hebben in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari.

Deze nieuwe rekenmethode werkt als volgt: bij de vaststelling van de subsidie wordt voor de berekening van de hoogte de loonsom automatisch maart tot en met mei als uitgangspunt genomen, indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat bij de vaststelling van de subsidie het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. De bevoorschotting blijft ongewijzigd.

Verscherpte voorwaarden NOW 2.0

Verlaging correctie bedrijfseconomisch ontslag
Werkgevers die NOW-subsidie aanvragen blijven verplicht om geen ontslag aan te vragen op grond van bedrijfseconomische redenen. Onder NOW 2.0 krijgen werkgevers die zich hier niet aan houden bij de vaststelling van de subsidie een correctie van 100% in plaats van 150%. Dit betekent dat 100% van het loon van betrokken werknemer in mindering zal worden gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke subsidie wordt gebaseerd.

Daarnaast moet een werkgever die voor meer dan 20 werknemers ontslag wil aanvragen overleg voeren met de vakbonden. Nieuw is dat werkgevers op het aanvraagformulier van NOW 2.0 moeten verklaren zich aan de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (inclusief maand wachttijd) te zullen houden indien deze wet van toepassing is.

Verbod dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen
Bedrijven of groepen die een beroep op NOW 2.0 doen moeten verklaren dat zij over 2020 geen dividend of bonussen zullen uitkeren of eigen aandelen zullen inkopen tot en met de (aandeelhouders)vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

Het verbod om bonussen uit te keren geldt alleen voor bonussen aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat bij de onderneming werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen.

De voorwaarde om geen bonussen en dividend uit te keren wordt onder NOW 1.0 al toegepast bij concerns met minder dan 20% omzetverlies, waarbij een van de werkmaatschappijen die wel aan dit omzetverliescriterium voldoet een beroep op de NOW-regeling wil doen.

Inspanningsplicht bij -en omscholing
Werkgevers worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Het kabinet ziet hier ook een rol voor de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging om deelname aan een ontwikkeladvies of scholing te stimuleren en de werkgever daarop zo nodig aan te spreken. Het kabinet werkt zelf het crisispakket " Nederland leert door" uit en zal hier een budget voor beschikbaar stellen.

Inwerkingtreding NOW 2.0
Er wordt naar gestreefd om de NOW 2.0 per 6 juli 2020 open te stellen. Werkgevers die alleen subsidie aanvragen voor NOW 1.0 kunnen vanaf 7 september definitieve vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) aanvragen.

Overige wijzigingen NOW 1.0

Naast de eerdergenoemde nieuwe rekenmethode zal de minister nog een aantal knelpunten aanpassen in NOW 1.0.

Bedrijfsovernames
Voor situaties van overgang van onderneming in de periode 2019 tot 1 februari 2020 zal worden uitgegaan van de fictie dat het bedrijf uiterlijk 1 februari 2020 is gestart, omdat er anders geen relevante refertemaand voor de omzet voorhanden is. Deze fictie wordt in de huidige NOW-regeling al gehanteerd voor startende ondernemingen.

Dertiende maand
Bij werkgevers die in januari 2020 een dertiende maand hebben uitgekeerd is de representativiteit van de referentiemaand januari vertekend. Hierdoor pakt de verplichting om de loonsom voor de maanden maart tot en met mei op hetzelfde niveau te houden als in de maand januari nadelig uit. Het UWV zal daarom bij de vaststelling van de subsidie de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen halen. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een dertiende maand in januari de NOW-subsidie moeten terugbetalen bij de definitieve vaststelling van de subsidie.

Accountantsverklaring
Bij de aanvraag tot definitieve vaststelling van de NOW-subsidie is een accountantsverklaring verplicht voor ondernemingen die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000,- of meer. Om te voorkomen dat de ondernemer een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vastgestelde subsidie van €125.000 of meer een accountantsverklaring vereist.

Bedrijven en instellingen die een voorschot van minder dan €100.000 hebben ontvangen zullen zelf moeten inschatten of de subsidie op €125.000 of meer zal worden vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben.

De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Daarnaast zal als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie.

Verlenging aanvraagtijdvak
Het aanvraagtijdvak voor NOW 1.0 zal worden verlengd van 31 mei naar 5 juni 2020. Bovenstaande wijzigingen zullen met terugwerkende kracht gaan gelden, vanaf het moment van verzending van de kamerbrief van 20 mei 2020. Werkgevers kunnen dus vanaf nu tot en met 5 juni gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheden in de huidige regeling.

Bron: Kamerbrieven Noodpakket banen en economie 2.0 + Derde wijziging NOW, 20 mei 2020
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632