employment

Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag zieke werknemer

News Update Employment & Pensions April 2017
18 April 2017

In onze vorige editie van de News Update Employment & Pensions schreven wij dat het wetsvoorstel Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid voor advies naar de Raad van State was gestuurd.

Inmiddels heeft de Raad van State haar advies gepubliceerd en is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Ondanks het advies van de Raad van State om de verplichting te laten vervallen om een transitievergoeding te betalen bij ontslag van een langdurig zieke werknemer, is de regering in het wetsvoorstel bij haar eerdere standpunt gebleven om de werkgever te compenseren voor de betaalde transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten.

De regering geeft als reden hiervoor aan dat met de transitievergoeding wordt beoogd de werknemer te compenseren voor de gevolgen van het ontslag en dat deze compensatie, mede met het oog op gelijke behandeling, ook voor de langdurig zieke werknemer moet gelden. De hoofdpunten uit het wetsvoorstel op een rij:

  • De compensatie heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.
  • De regeling is zowel van toepassing bij het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarbij de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst ziek is, als op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde of bepaalde tijd die vanwege het niet langer kunnen verrichten van de bedongen arbeid, worden opgezegd of ontbonden.
  • De compensatie is ook van toepassing bij einde door wederzijds goedvinden.
  • Er wordt niet meer gecompenseerd dan het bedrag aan transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt en niet meer dan het bedrag dat tijdens de ziekte van de werknemer is betaald aan brutoloon (werkgeverslasten worden dus niet gecompenseerd).


Update:
Het wetsvoorstel is op 18 april jl. controversieel verklaard en zal dus niet meer aan de orde komen totdat er een nieuw kabinet is aangetreden.

Bron: Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid, kamerstuknr. 34.699

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632