employment

Corporate social responsibility in bestuursverslag

News Update Employment & Pensions Januari 2017
17 January 2017

Organisaties van openbaar belang met meer dan 500 werknemers (zoals beursvennootschappen, banken en verzekeraars) moeten een niet-financiële verklaring opnemen in bestuursverslagen die betrekking hebben op boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2017.

Het gaat hier om de implementatie van een richtlijn over de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (2014/95/EU) in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

In die verklaring moet staan hoe deze organisaties omgaan met milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Voor wat betreft de sociale en personeelsaangelegenheden kan deze informatie betrekking hebben op de maatregelen die worden genomen om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te garanderen, de arbeidsvoorwaarden, de sociale dialoog, de eerbiediging van het recht op informatie en raadpleging van werknemers, de eerbiediging van vakbondsrechten, gezondheid en veiligheid op het werk.

Met betrekking tot alle onderdelen, moet de vennootschap het volgende vermelden:

  1. een korte beschrijving van het bedrijfsmodel van de onderneming,
  2. een beschrijving van het door de onderneming gevoerde beleid met betrekking tot deze aangelegenheden en het resultaat van dit beleid,
  3. de voornaamste risico's die verbonden zijn aan deze aangelegenheden, en
  4. niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die relevant zijn voor de specifieke bedrijfs-activiteit.

Deze informatie moet worden bekendgemaakt volgens het "pas toe of leg uit" principe: de vennootschap moet duidelijk en gemotiveerd toelichten in het geval zij het beleid niet toepast. 

De Richtlijn verplicht verder grote genoteerde vennootschappen om in hun corporate governance-verklaring (die deel uitmaakt van het bestuursverslag) hun diversiteitsbeleid bekend te maken voor de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen, op het vlak van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, of achtergrond inzake opleiding en beroepservaring. Als er geen beleid met betrekking tot diversiteit wordt gevoerd, moet in de corporate governance-verklaring worden toegelicht waarom dit niet het geval is.

Bron: Wet bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen, Staatsblad 2016, 352.

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632