hoge raad

Onjuiste implementatie richtlijn levert iedere dag een onrechtmatige daad op

04 mei 2018

Civiel

Onjuiste implementatie richtlijn levert iedere dag een onrechtmatige daad op
Volgens TMG heeft de Staat onrechtmatig gehandeld door de Databankenrichtlijn (PbEU 1996, L 77/20) onjuist te implementeren. Door deze implementatie konden de omroeporganisaties zich tegen het publiceren van weekoverzichten van televisieprogramma's door TMG blijven verzetten. Het hof heeft TMG's schadevergoedingsvordering ter zake afgewezen op grond van verjaring (art. 3:310 lid 1 BW): de implementatiedeadline was 1 januari 1998, en TMG heeft de verjaring pas op 21 september 2012 gestuit. De Hoge Raad vernietigt dit oordeel voor zover het de periode van vijf jaar voorafgaand aan de stuiting betreft. Zolang een onjuiste implementatie voortduurt, levert dit iedere dag een zelfstandige onrechtmatige daad op. Daarop gegronde vorderingen verjaren afzonderlijk.

ECLI:NL:HR:2018:667

Civiel

Aan het Land/de Staat toebehorende onroerende zaken (art. 5:24 BW)
Het Gemeenschappelijk Hof had geoordeeld dat nu uit de openbare registers of uit andere bron niet bekend is wie in 1942 eigenaar was van een omstreden perceel, uit het stelsel van de wet volgt dat dit overheidsgrond is. Dit getuigt volgens de HR van een onjuiste rechtsopvatting. Voor het intreden van het door het Land Sint Maarten (het "Land") ingeroepen rechtsgevolg dat het perceel op grond van art. 5:24 BW Sint Maarten (inhoudelijk gelijk aan artikel 5:24 BW) aan hem toebehoort, is niet voldoende dat onbekend is wie de eigenaar ervan was. Vereist is dat de onroerende zaak geen (andere) eigenaar heeft. Indien het Land stelt eigenaar te zijn, rusten stelplicht en bewijslast daarvan op het Land. De in de openbare registers ingeschreven akte uit 1942 bevat belangrijke aanwijzingen dat bedoeld is het huis met de ondergrond in eigendom over te dragen aan de toenmalige verkrijger.

ECLI:NL:HR:2018:696

 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058