Zorg

ACM introduceert nieuwe theory of harm

News Update Zorg | Week 2
10 January 2019

ACM introduceert nieuwe theory of harm bij Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics

De Autoriteit Consument & Markt ("ACM") verleende op 17 december 2018 een vergunning voor de fusie van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics. Van belang en vernieuwend was hierbij het onderzoek naar de zorginkoopmarkt.

De onderzochte theory of harm van ACM was dat de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars door de concentratie zou verslechteren doordat zorgverzekeraars een substantieel aantal verzekerden zouden verliezen als ze geen contract zouden afsluiten met zowel Bergman Clinics als NL Healthcare Clinics. Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics zouden daarbij voor zorgverzekeraars (en hun verzekerden) een bijzondere positie innemen ten opzichte van andere zelfstandige behandelcentra ("zbc's"), omdat partijen qua profiel het meest op elkaar lijken. Het opvallende aan deze theorie was dat deze ook zou gelden indien er op de zorgverleningsmarkt geen mededingingsprobleem zou zijn. ACM stelde immers vast dat de keuzemogelijkheden voor patiënten niet wezenlijk werd beperkt omdat de activiteiten van partijen nauwelijks (geografisch) overlapten. Uiteindelijk komt ACM tot de conclusie dat ook de onderhandelingspositie van de verzekeraars door de concentratie niet significant wordt aangetast.

Nadat ACM dit ei gelegd had, kondigde ACM haar nieuwe analysekader aan voor fusies van aanbieders van medisch-specialistische zorg ("msz"). ACM zal de productmarkten in de msz voortaan op patiëntengroepniveau analyseren in plaats van op het algemene niveau van basiszorg. Ziekenhuizen en zbc's die willen fuseren, moeten vanaf heden per patiëntengroep beschrijven welke keuzemogelijkheden er overblijven voor zorgverzekeraars en verzekerden. ACM meent aldus gedetailleerder en beter inzicht te krijgen in de verschillen in het zorgaanbod van ziekenhuizen en zbc’s ten behoeve van een beoordeling van de gevolgen van de fusie. Diagnose-behandelcombinaties ("dbc's") vallen onder de definitie ‘basiszorg’ als ten minste 20 algemene ziekenhuizen deze dbc uitvoeren. In een bijlage geeft ACM aan welke dbc's dit betreft en welke ziekenhuizen tot algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen, STZ-ziekenhuizen of UMC's behoren.

Houthoff stond Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics bij de vergunningsfase bij ACM bij.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 2. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Murat Duman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 69 46
+31 6 5360 1139