Zorg

Kabinet neemt maatregelen om excessen in de zorg tegen te gaan

News Update Zorg | Week 28
11 July 2019

11 juli 2019

Op 9 juli 2019 hebben ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer geïnformeerd over investeringsmogelijkheden voor zorgaanbieders, het bevorderen van kwaliteit van zorg en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering. Zij hebben aangegeven dat het kabinet op dit moment geen noodzaak ziet om tot verruiming van de mogelijkheden voor dividenduitkering door zorgaanbieders over te gaan. Er is immers sprake van beperkte behoefte aan risicodragend kapitaal en er zijn mogelijk risico's die hiermee gepaard gaan op het moment dat de kwaliteit van zorg onvoldoende inzichtelijk is.

Daarnaast wordt gesteld dat het kabinet geen aanleiding ziet om over te gaan tot een totaal verbod op dividenduitkering in de extramurale zorg. Het kabinet is daarentegen wel voornemens om onwenselijke praktijken tegen te gaan op het moment dat zorgaanbieders in de praktijk gebruik maken van organisatorische en/of financiële constructies die risico's met zich mee kunnen brengen voor de doelmatige besteding van zorggelden.

Het kabinet heeft aangegeven dat er verschillende maatregelen worden genomen die onder andere als doel hebben om beter te waarborgen dat geld dat bedoeld is voor de zorg ook daadwerkelijk ten goede komt aan de zorg. Zo worden in de extramurale zorg voorwaarden gesteld aan het mogen uitkeren van dividend en wordt bezien of een norm moet worden geïntroduceerd voor een maatschappelijk maximaal aanvaardbare dividenduitkering.

De Zorg News Update van Houthoff gaat voor de komende zes weken vakantie vieren. U hoort daarna weer van ons.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 28. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833