Zorg

News Update Zorg | Week 23 & 24

Onderzoeken ACM: verstoring onderhandelingsbalans zorgverzekeraar en ziekenhuis?
10 June 2020
10 juni 2020

De Autoriteit Consument en Markt ("ACM") heeft op 5 juni 2020 drie onderzoeken gepubliceerd over (1) de verwachtingen van verzekerden over hun zorgverzekeraar, (2) de reactie van verzekerden als verzekeraars een ziekenhuis niet contracteren en (3) de mogelijkheden van ziekenhuizen in twee regio's om hun capaciteit uit te breiden.

Uit het eerste onderzoek volgt dat de meeste consumenten tevreden zijn over hun zorgverzekeraar. 55% van de consumenten geeft ook aan zich in het geheel niet te hebben georiënteerd op een eventuele overstap naar een andere zorgverzekeraar. Slechts 9% van de consumenten is afgelopen jaarwisseling daadwerkelijk overgestapt van zorgverzekeraar, waarbij prijs en dekking de belangrijkste reden voor een overstap waren. Dat zijn er minder dan vorig jaar (2019: 15%).

Het tweede onderzoek bestudeert de reactie van verzekerden indien een zorgverzekeraar hun voorkeursziekenhuis niet contracteert. 38% van de verzekerden zegt te zullen switchen van zorgverzekeraar indien deze geen contract afsluit met het ziekenhuis van hun voorkeur. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat het gros van de respondenten (85%) in 2017/2018 niet is overgestapt en dat 30% een dergelijke stap überhaupt nog nooit heeft ondernomen. Dit roept de vraag op of de intentie van verzekerden een representatieve indicator is voor hun uiteindelijke overstapgedrag.

Het derde onderzoek zoomt in op de vraag of patiënten en zorgverzekeraars nog wel iets te kiezen hebben, gelet op gepercipieerde capaciteitsproblemen. Daarbij is specifiek gekeken naar de regio Rotterdam en Noord-Holland. De meeste geïnterviewde ziekenhuizen geven aan dat vooral personele tekorten een grote uitdaging vormen. De fysieke capaciteit (aantal bedden, OK- en IC-capaciteit) is daarentegen veelal geen beperkende factor voor het verplaatsen van zorg. De ziekenhuizen geven voorts in meer of mindere mate aan de mogelijkheid te hebben patiënten van een ander ziekenhuis op te kunnen vangen. Alle geïnterviewde ziekenhuizen verwachten een toename van de zorgvraag in de komende paar jaar, waarbij met name het personele tekort de grootste bottleneck zal zijn.

Volgens de ACM bevestigen de drie onderzoeken dat verzekerden dreigen weg te lopen als zij zien dat hun zorgverzekeraar een ziekenhuis niet contracteert. Daarnaast zouden zorgverzekeraars maar beperkte mogelijkheden hebben zorg te verplaatsen naar omliggende ziekenhuizen vanwege de schaarste aan personeel. De ACM geeft aan met deze inzichten rekening te zullen houden bij haar beoordelingen van fusies en samenwerkingen in de zorg. Het zou goed zijn als ACM bij deze beoordeling tevens in ogenschouw neemt dat het aantal verzekerden dat daadwerkelijk verandert van verzekeraar zeer beperkt is en de beschikbare capaciteit in ieder geval op dit moment geen reden is waarom verzekeraars zorg niet zouden kunnen verplaatsen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 23 & 24.

MONITORING WETSVOORSTELLEN ZORG

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.
Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.
Written by:
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Lumine van Uden

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 65 58
+31 6 2312 0060