Zorg

News Update Zorg 9

Zorg in de politieke partijprogramma's
04 March 2021
4 maart 2021

Bijna 15% van het BNP gaat in Nederland naar de zorg. Dat de zorg tijdens de verkiezingen een belangrijk thema is, is evident. Zeker na afgelopen jaar waar het zorgsysteem door COVID-19 onder grote druk kwam te staan. Het is niet verwonderlijk dat de politieke partijen in hun partijprogramma's veel aandacht besteden aan de zorg. Wij lichten enkele belangrijke thema's van de grootste partijen uit.

Forse stijging zorgkosten
Het CPB rekende door dat, met uitzondering van de VVD, de zorgkosten bovengemiddeld zullen stijgen in de aankomende vier jaar indien alle politieke wensen worden ingelost. Daar waar de plannen van de VVD de jaarlijkse trend volgen met een toename van € 8 tot 9 miljard in de periode 2022-2025, leidt het programma van de SP tot een toename van € 23 miljard. De gemiddelde stijging bedraagt € 15 miljard. De zorgkosten zullen daardoor in 2025 uitkomen op € 100 miljard.

De bovengemiddelde stijging heeft verschillende oorzaken waaronder het verminderen van het eigen risico (partijen komen met verschillende varianten) en de loonstijging voor zorgmedewerkers, niet zijnde de medisch specialisten. Bij de SP gaat het om 5%, de PvdA gaat voor 3% en bij de VVD komt er niks bij. Ook zou in zijn algemeenheid de toegang tot de zorg moeten worden uitgebreid, hetgeen leidt tot een grotere vraag met bijbehorende kosten.

Marktwerking en winstuitkering
Bij geen van de politieke partijen staat de marktwerking in de zorg voorop; bij veel partijen moet de marktwerking stevig worden ingekaderd (PvdA) en in sommige gevallen zelfs worden afgeschaft (SP en GroenLinks). Illustrerend is daarbij het thema 'winstuitkering'. In deze rubriek hebben wij eerder al aandacht gehad voor de mogelijke beperkingen van winstuitkering in de zorg. De traditionele linkse partijen, GroenLinks, D66 en de PVV zijn voor totale afschaffing. De VVD wil winstuitkering uitsluitend (maar wel expliciet) toestaan voor medisch-specialistische zorg en intramurale zorg. CDA meent dat winstuitkering niet hoort bij minder marktwerking en meer samenwerking, zoals het CDA nastreeft.

Positie medisch specialisten en verpleegkundigen
Partijen zijn het erover eens dat medisch specialisten in loondienst moeten, waarbij de VVD en CDA dat uitsluitend willen voor nieuwe artsen – aldus de doorrekening van het CPB. Een aantal partijen (GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en SGP) wenst dat medisch specialisten onder de Wet normering topinkomens vallen en niet meer verdienen dan 100% van het ministersalaris.

Meer aandacht moet komen voor de positie van verpleegkundigen, die – aldus de VVD en CDA – ook zitting moeten (kunnen) hebben in het bestuur van de zorginstelling. Als gezegd, willen bijna alle partijen een loonstijging voor verpleegkundigen.

Jeugdzorg
Na de grootschalige reorganisatie (decentralisering) van de jeugdzorg in 2015, zijn partijen het erover eens dat het anders en beter moet, maar over de wijze waarop bestaat discussie. De SP en FvD wil (de financiering van) de jeugdzorg weer centraliseren; D66 en GroenLinks willen dat uitsluitend voor complexe problematiek. VVD, CDA een PvdA willen de regie en financiering bij de gemeenten houden, maar beter sturen op kwaliteit en capaciteit.

Langdurige zorg
Met betrekking tot de langdurige zorg is er met name aandacht voor extra en aangepaste woonvormen voor ouderen, waarbij voor veel partijen zorg 'thuis' – niet zijnde een verpleeghuis – de norm zou moeten zijn. CDA, ChristenUnie en FvD noemen hier nadrukkelijk ook de wens voor generatiewoningen waar jong en oud samen leven. De kwaliteit van de verpleeghuizen moet worden verbeterd en – ondanks thuiszorg als norm – worden uitgebreid. Ook hier aandacht voor vergroten capaciteit en arbeidsvoorwaarden van zorgmedewerkers.

Maatschappelijke ondersteuning
Tot slot roepen een aantal partijen (VVD, CDA en ChristenUnie) op tot het verbeteren van de maatschappelijke ondersteuning door het introduceren van één centraal aanspreekpunt op wijkniveau waar zowel de zorgmedewerkers en zorgvragers terecht kunnen. PvdA en GroenLinks pleiten voor een inkomensafhankelijke bijdrage en met de SP willen deze partijen af van het (Europees) aanbesteden van de gemeentelijke zorgtaken. Daar waar tekorten ontstaan, moeten deze tekorten door het Rijk worden aangevuld of anderszins meer geld beschikbaar worden gemaakt aldus CDA, GroenLinks en SP.

Lees hier de volledige News Update Zorg van week 9.

MONITORING WETSVOORSTELLEN ZORG

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2020 beschreven zijn.
Written by:
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Freeke Heijne

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 24
+31 6 5184 5332