hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 22

HR stelt prejudiciële vragen over pre-pack en faillissementsexceptie bij overgang van onderneming
29 May 2020
29 mei 2020

Civiel

HR stelt prejudiciële vragen over pre-pack en faillissementsexceptie bij overgang van onderneming
De HR stelt in verband met een door faillietverklaring gevolgde pre-pack, prejudiciële vragen aan het HvJEU over de voorwaarden voor toepassing van de uitzondering in geval van faillissement op het beginsel dat bij overgang van onderneming de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten overgaan op de verkrijger (art. 5 lid 1 van Richtlijn 2001/23/EG). Mede gelet op het Smallsteps-arrest van het HvJEU kan daarover volgens de HR redelijkerwijs twijfel bestaan. In het bijzonder wenst de HR verduidelijking van de voorwaarden (i) dat de faillissementsprocedure moet zijn ingeleid met het oog op de liquidatie van het vermogen van de onderneming, en (ii) dat de procedure onder toezicht moet staan van een bevoegde overheidsinstantie, om te kunnen beoordelen of de door faillietverklaring gevolgde pre-pack waarmee de doorstart van Heiploeg werd verwezenlijkt onder het toepassingsbereik van die uitzondering valt.

ECLI:NL:HR:2020:954

Fiscaal

Niet elke verwerving onderneming leidt tot nieuwe bezitstermijn BOR
Belanghebbende verkrijgt certificaten van aandelen krachtens schenking. In geschil is of de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kan worden toegepast. De HR oordeelt dat in een geval waarin krachtens schenking een onderneming wordt verkregen (dan wel certificaten van aandelen in een vennootschap die een onderneming drijft), aan toepassing van de BOR niet in de weg staat de eventuele omstandigheid dat een deel van het vermogen van die onderneming is verkregen in de vijf jaar voorafgaande aan de verkrijging en toen een zelfstandige onderneming was. Het getuigt van een onjuiste rechtsopvatting dat elke verwerving van (een zelfstandig deel van) een onderneming ertoe leidt dat voor dat deel een nieuwe bezitstermijn gaat lopen.

ECLI:NL:HR:2020:867

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Partner