Reactie op de internetconsultatie Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten
23 december 2021
23 december 2021

Huib Lebbing, Lucas Dröge, Elselique Hoogervorst en Pam de Haas schreven namens Houthoff een reactie op de internetconsultatie Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (de "Regeling").

Het beoogde doel van deze Regeling is om (voormalig) werknemers en zzp'ers ("Werkenden") met een ernstig stoffengerelateerde beroepsziekte maatschappelijke erkenning te geven en daarmee aanspraak te laten maken op een financiële tegemoetkoming.

Met de Regeling beoogt de wetgever (voormalig) Werkenden die lijden aan een ernstige stoffengerelateerde beroepsziekte, een alternatieve route naar erkenning van hun beroepsziekte te bieden in de vorm van een financiële tegemoetkoming. De wetgever acht deze tegemoetkoming nodig, omdat het voor Werkenden doorgaans moeilijk is hun schade op (voormalige) werkgever(s) of opdrachtgever(s) te verhalen en juridische procedures hierover vaak lang kunnen lang duren. De tegemoetkoming is geen vergoeding van de schade, maar een blijk van erkenning voor de beroepsziekte.

De auteurs onderschrijven het doel om onnodig lange juridische procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is niet alleen in het belang van de (voormalig) Werkenden maar ook in het belang van de werkgever, opdrachtgever en/of diens verzekeraar(s). In de consultatie stippen de auteurs een aantal knelpunten aan, waaronder de mogelijke ongewenste invloed van een vereenvoudigd oordeel over causaliteit in het kader van de Regeling op de vaststelling van het causale verband in lopende of toekomstige aansprakelijkheidsprocedures. Omdat die vermenging in strijd is met de insteek van de Regeling, stellen de auteurs voor om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de Regeling en het civiele aansprakelijkheidsrecht. Ook stellen de auteurs een aantal wijzigingen voor om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het Deskundigenpanel en de noodzakelijke transparantie omtrent de benoeming van objectieve medische experts bij de uitvoering van de Regeling, te waarborgen.

De reactie van Huib Lebbing, Lucas Dröge, Elselique Hoogervorst en Pam de Haas op het consultatievoorstel leest u hier. Meer informatie vindt u hier.
Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner