Toenemende hittestress, wateroverlast en droogte in de fysieke leefomgeving

1 maart 2019

Een juridische verkenning naar klimaatadaptatie in steden

De totale gerapporteerde economische schade als gevolg van weer- en klimaatgerelateerde extremen in de EER (Europese Economische Ruimte) was over de periode van 1980 tot 2015 maar liefst 433 miljard euro. De verwachting is dat klimaatextremen zich de komende jaren steeds vaker zullen voordoen. Vooral steden zijn - vanwege het hoge percentage verharding en de dichte bebouwing - kwetsbaar voor hitte, wateroverlast en droogte. Naast het terugdringen van klimaatverandering door CO2-reductie is een belangrijke rol dan ook weggelegd voor klimaatadaptatie, ofwel de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij kan gedacht worden aan het water- en hittebestendig inrichten van de openbare ruimte.

Jet Akkerman en Marloes Brans deden onderzoek naar de in ontwikkeling zijnde instrumenten voor klimaatadaptatie in ruimtelijke wet- en regelgeving. In hun artikel "Toenemende hittestress, wateroverlast en droogte in de fysieke leefomgeving", dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht, gaan zij eerst in op het Europees en nationaal kader. Vervolgens bespreken zij de klimaatadaptieve maatregelen die in Rotterdam en Amsterdam worden getroffen evenals de juridische borging daarvan. Hierbij merken zij op dat regels over klimaatadaptatie in toenemende mate in wet- en regelgeving worden opgenomen, vooral op lokaal niveau in bestemmingsplannen. Tot slot worden de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet en de nieuwe Omgevingswet verkend.

Toenemende hittestress, wateroverlast en droogte in de fysieke leefomgeving | Jet Akkerman en Marloes Brans

 

Written by:
Jet Akkerman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Associate

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner