employment

News Update Employment

Voorwaarden NOW 3.0 bekend en herstelmogelijkheid concerns
01 oktober 2020
1 oktober 2020

Het kabinet heeft op 28 augustus 2020 bekend gemaakt dat per 1 oktober 2020 de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt verlengd (NOW 3.0). Inmiddels zijn ook de wijzigingen en precieze randvoorwaarden van deze tegemoetkoming in de loonkosten bekend.

De systematiek van de NOW 3.0 is grotendeels hetzelfde als bij NOW 1.0 en NOW 2.0. Om banen te beschermen tijdens de coronacrisis kunnen ondernemers een deel van de loonkosten vergoed krijgen, afhankelijk van hun omzetverlies.

NOW 3.0 kent drie tranches van ieder drie maanden en eindigt op 1 juli 2021. NOW 3.0 bouwt voort op de eerdere tranches van de NOW 1.0 en 2.0. Zodoende wordt in de NOW 3.0 dus gesproken over de derde, vierde en vijfde tranche.

In NOW 3.0 wordt aan werkgevers ruimte gegeven om de onderneming te herstructureren door de mogelijkheid te bieden de loonsom enigszins te laten dalen zonder dat dit direct consequenties heeft voor de hoogte van het subsidiebedrag.

Het percentage dat de werkgever kan ontvangen als tegemoetkoming in de loonkosten zal per tranche langzaam worden afgebouwd. In derde tranche - vanaf 1 oktober 2020 - bedraagt het maximale vergoedingspercentage nog 80% en kan de loonsom met 10% dalen. De tegemoetkoming zal vanaf de vierde tranche (1 januari 2021) worden verlaagd. In de vierde tranche bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70%, en kan de loonsom met 15% dalen. In de vijfde tranche (1 april 2021) gaat het om maximaal 60% van de loonsom en kan de loonsom met 20% dalen.

In de derde tranche komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf 1 januari 2021 is de NOW slechts toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden.

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de derde en vierde tranche gelijk zijn aan de NOW 1.0 en 2.0, namelijk maximaal 2 keer het maximum dagloon (€ 9.691 per maand). In de vijfde tranche zal dit worden verlaagd naar maximaal 1 keer het maximum dagloon (€ 4845).

De kortingen op het subsidiebedrag bij ontslag om bedrijfseconomische omstandigheden die golden binnen NOW 1.0 en 2.0, vervallen in NOW 3.0. Hiervoor in de plaats komt een korting van 5 % gekoppeld aan de inspanningsverplichting van werkgevers om werknemers die afvloeien naar nieuw werk te begeleiden. Werkgevers die geen contact met UWV zoeken in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl zij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvragen, kunnen bij de vaststelling van de subsidie met 5 % worden gekort.

Ongewijzigd blijven het verbod op het uitkeren van dividenden en bonusuitkeringen en de forfaitaire opslag van 40 % voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies. Net als in de NOW 1.0 en 2.0., ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag de overige 20%.

De aanvraag voor de derde tranche zal op 16 november 2020 worden geopend en er kan met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 een aanvraag worden ingediend.

Een werkgever kan per tranche besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan de werkgever gebruik maken van NOW 3.0.

Herstelmogelijkheid concerns

Door accountants is gesignaleerd dat een aantal bedrijven onder NOW 1.0 en NOW 2.0 een aanvraag heeft gedaan zonder zich te realiseren dat zij in de zin van de NOW onderdeel zijn van een groep en daardoor rekening moet worden gehouden met de omzet van andere (soms hen niet bekende) groepsonderdelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Nederlandse dochtermaatschappijen en werkmaatschappijen die via een internationale structuur met elkaar verbonden zijn (maar verder niets met elkaar te maken hebben), of geen geconsolideerde jaarrekening hebben. Doordat deze bedrijven hun omzetdaling op het niveau van de groep moeten rapporteren, kan dit betekenen dat zij hierdoor niet meer in aanmerking komen voor NOW-subsidie indien de groep minder dan 20% omzetdaling had. Om deze bedrijven tegemoet te komen heeft Minister Koolmees de zogenaamde werkmaatschappij uitzondering in de NOW 1.0 en NOW 2.0 gewijzigd.

De in NOW 1.0 geldende voorwaarde dat een aanvraag voor vaststelling van de subsidie op werkmaatschappijniveau alleen gedaan kan worden als de NOW-aanvraag is gedaan op of na 5 mei komt te vervallen.

Daarnaast hoeven deze bedrijven, in plaats van op het moment van de aanvraag van subsidieverlening, pas op het moment van de vaststellingsaanvraag te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor subsidievaststelling op het niveau van de werkmaatschappij te weten dat zij:
  • een verklaring moeten overleggen van het groepshoofd of de moedermaatschappij dat er binnen de gehele groep geen dividenden of bonussen over 2020 zullen worden uitgekeerd en
  • moeten beschikken over een overeenkomst van de vakbond of andere vertegenwoordiging van werknemers over werkbehoud.

Voorwaarde blijft wel dat de groep waarvan ze deel uitmaken als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft.

Zie hier meer informatie.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632