employment

News Update Employment & Pensions

News Update Employment & Pensions | Januari 2019
30 January 2019
30 januari 2019

Belastingdienst publiceert nieuw beleid voor beoordeling RVU

Indien een vertrekregeling kwalificeert als een regeling voor vervroegde uitkering (RVU) moet de werkgever 52% heffing aan de belastingdienst afdragen. Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van juni vorig jaar staat nu vast hoe moet worden beoordeeld of sprake is van een RVU.

Volgens de Hoge Raad moet een vertrekregeling/ontslaguitkering slechts als een zogenaamde (fiscale) RVU worden aangemerkt indien de vertrekregeling zelf objectief bepaalbaar bedoeld is als overbrugging tot de pensioendatum dan wel als aanvulling op een vervroegd ingaand pensioen.

Naar aanleiding van dit arrest heeft de belastingdienst zijn RVU-beleid aangepast door de publicatie van een zogenaamde Handreiking.

Lees meer

Nieuwe regeling aangekondigd over overgang van onderneming in faillissement

Minister Dekker heeft in een brief aan de Eerste Kamer aangekondigd dat hij een aanpassing overweegt van huidige wetgeving over de overgang van werknemersrechten in faillissement, om de door het Smallsteps-arrest ontstane rechtsonzekerheid weg te nemen.

Lees meer

De toepassing van het adviesrecht bij een doorstart na faillissement

In 2017 heeft de Hoge Raad het DA-Retailgroep-arrest (hierna: DA-arrest) gewezen. In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat de curator mag afwijken van de formele vereisten van het adviesrecht ex artikel 25 WOR als de omstandigheden van het geval dit vergen. Bij het behartigen van deze belangen dienen de curator en de ondernemingsraad zich tegenover elkaar te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Inmiddels zijn we één jaar verder en blijkt de toepassing van het DA-arrest in de praktijk lastig. Dit laatste komt doordat de Hoge Raad heeft nagelaten concrete bepalingen of termijnen te bieden, waardoor in de praktijk meer dan eens discussie ontstaat over de vraag welke beperking redelijk is, en welke niet. 

Grafton Cederberg en Suzanne Hogendoorn, advocaten Employment & Pensions bij Houthoff, formuleren in deze bijdrage handvatten voor de praktijk bij de invulling van het DA-arrest.

Lees de bijdrage

Pensioen en overgang van onderneming: tijd voor een herziening van art. 7:664 BW?

Deze bijdrage gaat in het op leerstuk overgang van onderneming en art. 7:664 BW, dat een specifieke bepaling kent voor pensioenen. Gezien de (mogelijke) financiële en/of organisatorische impact van het onderwerp ‘pensioen’ op een fusie of overname is meer duidelijkheid over de toepassing van dit wetsartikel voor onder andere de fusie- en overnamepraktijk van groot belang. Na een korte uiteenzetting van het juridisch kader wordt in het artikel gekeken naar de volgende vragen: is het mogelijk om bij een fusie of een splitsing gebruik te maken van de uitzonderingen van art. 7:664 lid 1 BW? Is het GOM-arrest van betekenis voor art. 7:664 BW? Wat gebeurt er met achterstallige pensioenpremies bij toepassing van art. 7:664 lid 1 en lid 2 BW? Is art. 7:664 lid 3 BW nog relevant anno 2018, aangezien dit lid verwijst naar de oude Pensioen- en Spaarfondsenwet? 

Anouk Boutens, advocaat Employment & Pensions bij Houthoff, concludeert dat een make-over op sommige punten voor art. 7:664 BW niet zou misstaan en stelt een aantal aanpassingen/verduidelijkingen voor.

Lees de bijdrage

Written by: