News Update Hoge Raad

Week 24 | Afgebroken onderhandelingen: kostenvergoeding vanwege ongerechtvaardigde verrijking?
14 juni 2024

Afgebroken onderhandelingen: kostenvergoeding vanwege ongerechtvaardigde verrijking?

Civiel

Ook als het afbreken van onderhandelingen niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, kunnen zich omstandigheden voordoen op grond waarvan de partij die de onderhandelingen afbreekt, verplicht is (een deel van) de kosten die de wederpartij heeft gemaakt te vergoeden. De HR bevestigt dat dit het geval kan zijn als de partij die de onderhandelingen afbreekt ongerechtvaardigd is verrijkt door werkzaamheden die de wederpartij heeft verricht (art. 6:212 BW).

ECLI:NL:HR:2024:884

Splitsing of samenvoeging heersend erf geen invloed op erfdienstbaarheidelingen

Civiel

De HR verduidelijkt dat wijzigingen in de omvang van een heersend erf, zoals samenvoeging of splitsing, geen invloed hebben op de reikwijdte van een erfdienstbaarheid. Daarnaast verduidelijkt de HR dat een erfdienstbaarheid niet het recht omvat om het dienende erf via het heersende erf te gebruiken ten behoeve van een aangrenzend erf. Dat kan anders zijn op basis van de vestigingsakte of functie van het heersende erf.

ECLI:NL:HR:2024:864

Geen buitenlandse belastingplicht voor buitenlands beleggingsfonds met Nederlands inkomen

Fiscaal

De vraag is of een Duits Immobilien-Sondervermogen, dat vrij overdraagbare participatiebewijzen uitgeeft aan zijn deelnemers die daarmee het economische eigendom verkrijgen op de vastgoedinvesteringen van het fonds, buitenlands belastingplichtig is. Het Hof oordeelt dat dit het geval is omdat het fonds kwalificeert als doelvermogen, ondanks het feit dat het fonds niet vergelijkbaar is met een open CV-achtige. De HR overweegt dat het fonds niet kwalificeert als doelvermogen omdat de participatiebewijzen een mate van economische gerechtigdheid tot het vermogen van het fonds geven. De HR verwerpt ook het incidentele cassatieberoep van de Staatssecretaris en bevestigt dat open beleggingsfondsen en fondsen voor gemene rekening geen open CV-achtige zijn.

ECLI:NL:HR:2024:862

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
Chantal Presilli

Key Contact

Rotterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Counsel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel