AVG persoonsgegevensverwijderingsvordering in kort geding toewijsbaar

News Update Hoge Raad

Week 37 | AVG persoonsgegevensverwijderingsvordering in kort geding toewijsbaar
15 september 2023

AVG persoonsgegevensverwijderingsvordering in kort geding toewijsbaar

CIVIEL

De Hoge Raad oordeelt in cassatie in het belang der wet dat een betrokkene in kort geding de verwijdering van zijn gegevens kan vorderen, ook als de verwerkingsverantwoordelijke eerder een verzoek daartoe heeft afgewezen en de betrokkene niet binnen de zeswekentermijn van art. 35 Uitvoeringswet AVG een verzoekschrift bij de rechtbank heeft ingediend. De betrokkene kan op grond van art. 12 lid 1 AVG steeds een nieuw verzoek indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke, ook als geen gewijzigde feiten of omstandigheden aan het herhaalde verzoek ten grondslag zijn gelegd. De betrokkene kan in zo'n geval ook kiezen voor een kort geding – zowel vooruitlopend op een herhaald verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke als nadat een dergelijk verzoek is gedaan – in welk geval geen hogere eisen gelden voor de onderbouwing van het spoedeisend belang dan in het algemeen in een kort geding gelden. Ook hoeft de betrokkene dan niet aan te voeren dat sprake is van gewijzigde feiten of omstandigheden. 

ECLI:NL:HR:2023:1216

Ook huurder die door renovatie niet kan thuiswerken heeft aanspraak op forfaitaire verhuiskostenvergoeding 

CIVIEL

Op grond van artikel 7:220 lid 5 en 6 BW heeft de huurder op forfaitaire basis recht op een verhuisvergoeding van de verhuurder als de huurder door renovatie moet verhuizen. Die noodzaak kan ook volgen uit omstandigheden die wellicht niet voor de meeste huurders maar wel voor een individuele huurder het noodzakelijk maken het gehuurde te verlaten tijdens de werkzaamheden, zoals het geval dat de huurder in de regel vanuit huis werkt en de renovatie daaraan in de weg staat. De vergoeding is forfaitair en staat los van werkelijk gemaakte kosten. Aldus kan de huurder die vanwege renovatie moet verhuizen ook aanspraak maken op de vergoeding indien hij tijdelijk bij vrienden gaat logeren en niet meer meeneemt dan enkele persoonlijke voorwerpen.

ECLI:NL:HR:2023:1215

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 15
+31 6 2295 7436

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 93
+31 6 4155 7812