Environment and Planning

Milieu en ESG

Het Houthoff Environment & Planning team is een specialist op het gebied van klimaat gerelateerde zaken. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen klimaatmitigatie (het reduceren en voorkomen van CO2-uitstoot), inclusief de transitie naar hernieuwbare energie en energiebesparing, en klimaatadaptatie (het aanpassen van de omgeving aan de gevolgen van klimaatverandering).

  • Op het gebied van klimaatmitigatie zijn wij bij grote decarbonisatieprojecten betrokken die als doel hebben de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Het team adviseert daarbij over onderwerpen als vergunningen, de coördinatie daarvan en milieu- en duurzaamheidssubsidies (zoals de SDE++). Het betreft decarbonisatieprojecten met uiteenlopende CO2-reductietechnieken, waaronder CO2-opvang en opslag (CCS) en waterstof.
  • Hernieuwbare energieprojecten waarover wij adviseren, zijn vooral windparken op zee en land en zonneparken. Ook hier speelt het tijdig beschikken over alle benodigde vergunningen een centrale rol bij het realiseren van de projecten.
  • Klimaatadaptatie is in het bijzonder bij (de inrichting van) ruimtelijke projecten van belang en in de advisering over bestemmingsplannen en buitenplanse (project)afwijkingsbesluiten. Het Environment & Planning team heeft diverse toonaangevende publicaties op het gebied van klimaatadaptatie geschreven, onder meer voor de ABA (American Bar Association).

Wij zijn intensief betrokken bij due diligence en corporate M&A transacties, waarin duurzaamheidsvereisten en de toepassing van de ESG-criteria , waaronder de "E" van Environment, een steeds belangrijke rol spelen. Met name in ruimtelijke projecten ligt daarnaast ook steeds vaker de toepassing van de SDG's (de Social Development Goals) van de Verenigde Naties ter beoordeling voor.

Het team wordt geleid door Head of Climate Change Marloes Brans. Marloes is door Who's Who Legal uitgeroepen tot Thought Leader Global Elite – Climate Change 2021. Mede onder haar verantwoordelijkheid is de Lex Mundi Global Climate Change Guide tot stand gekomen.

Klimaat gerelateerde onderwerpen

Andere klimaat gerelateerde onderwerpen waarover het Environment & Planning team procedeert en adviseert zijn:
  • het EU ETS (emissiehandelssysteem) en de nationale CO2-heffing;
  • de implementatie van (andere) Urgenda-maatregelen, zoals de importheffing op buitenlands afval;
  • energiebesparing in de vastgoedsector en industrie voorvloeiend uit onder meer de Energy Efficiency Directive (EED), het Besluit BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen), het Activiteitenbesluit (art. 2.15) en het energielabel;
  • de circulaire economie, en bijvoorbeeld de status van een product als afval;
  • klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving, en de onderwerpen wateroverlast, hitte, droogte en overstroming;
  • experimentwet- en regelgeving om klimaat gerelateerde projecten te faciliteren, zoals op grond van de Crisis- en herstelwet, en in het kader van de nieuwe Omgevingswet;
  • andere regulatoire onderwerpen zowel op EU als NL niveau, bijvoorbeeld inzake de WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) en de Packaging and Packaging and Waste richtlijn.

Wij werken nauw samen onze andere experts op het gebied van klimaatwetgeving. Door deze multidisciplinaire aanpak kunnen wij u doordachte adviezen en pragmatische oplossingen bieden. Wij helpen u graag.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner