hoge raad

News Update Corporate M&A

Registratie uiteindelijk belanghebbenden
13 januari 2022

UPDATE

In de onderstaande bijdrage richten wij ons op het UBO-register voor rechtspersonen. Belangrijk is dat bestaande rechtspersonen uiterlijk op 26 maart 2022 hun UBO('s) moeten registreren. Deze deadline komt snel dichterbij.

Daarnaast heeft de Eerste Kamer 23 november 2021 de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aangenomen. Deze wet introduceert een verplichting om de UBO('s) van trust en soortgelijke constructies te registreren in een register bij de Kamer van Koophandel (“Trustregister”). Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer het Trustregister in werking zal treden.

25 september 2020
Op 7 juli 2020 is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (de "Implementatiewet") gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet is van toepassing op rechtspersonen (m.u.v. beursvennootschappen en hun directe en indirecte 100% dochtermaatschappijen) en introduceert per 27 september 2020 de verplichting om informatie over uiteindelijk belanghebbende(n) ("UBO") te registeren in een register bij de Kamer van Koophandel (het "UBO-register").

WIE IS UBO?

Een UBO is iedere natuurlijke persoon die de uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit; voor rechtspersonen is dat in beginsel iedere natuurlijke persoon die meer dan 25% van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang houdt. Als een natuurlijke persoon minder dan 25% economisch belang houdt in een vennootschap, maar wel zeggenschap heeft met andere middelen, wordt deze persoon ook als UBO aangemerkt.

Als een vennootschap of juridische entiteit geen UBO heeft, dient een pseudo-UBO te worden aangewezen. Onder pseudo-UBO wordt in het kader van de Implementatiewet verstaan het statutair bestuur (dus alle bestuursleden, ongeacht hun handelingsbevoegdheid). Indien een rechtspersoon als statutair bestuurder is benoemd, wordt elke natuurlijke persoon die bestuurder is van de rechtspersoon-bestuurder als pseudo-UBO aangemerkt.

REGISTRATIE EN TOEGANG TOT HET UBO-REGISTER

In het UBO-register wordt de volgende informatie over de UBO opgenomen:
a. het burgerservicenummer;
b. een fiscaal identificatienummer (indien UBO geen ingezetene van Nederland is);
c. de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit;
d. de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het woonadres; en
e. de aard van het economische belang (aandelen, stemrecht of eigendom) of de zeggenschap met andere middelen gehouden door de UBO en de omvang (in bandbreedtes van >25-50%, 50-75% en >75%) respectievelijk onderbouwing hiervan.

Bij de registratie voegt de rechtspersoon documenten toe zodat de informatie kan worden geverifieerd. Denk hierbij aan de energierekening, het aandeelhoudersregister, een organogram, de akte van oprichting, etcetera.

In het UBO-register is alleen de informatie zoals hierboven onder c en e weergegeven openbaar toegankelijk tegen betaling van een vergoeding. De overige informatie is alleen beschikbaar voor de financiële inlichtingen eenheid (FIU) en overig bevoegd gezag.

Het registeren van informatie over de UBO is verplicht, maar er kan wel worden verzocht informatie over de UBO voor het publiek af te schermen. Zo'n verzoek zal alleen worden toegewezen als de UBO (a) politiebescherming ontvangt of (b) minderjarig is of (c) onder curatele is geplaatst.

WANNEER DIENT REGISTRATIE IN HET UBO-REGISTER PLAATS TE VINDEN?

Bestaande rechtspersonen krijgen vanaf 27 september 2020 achttien maanden (dus tot uiterlijk 27 maart 2022) de tijd om de eerste registratie in het UBO-register te doen. Rechtspersonen die na 27 september 2020 worden opgericht moeten de registratie in het UBO-register binnen één week na oprichting doen. De KvK kent alleen een KvK nummer toe wanneer gelijktijdig met de inschrijving van de rechtspersoon ook de UBO wordt geregistreerd. Nadat de eerste inschrijving in het UBO-register heeft plaatsgevonden moeten eventuele wijzigingen in de UBO binnen één week worden geregistreerd.

HANDHAVING

Rechtspersonen zullen in beginsel de kans krijgen eventuele fouten in het UBO-register te herstellen. Voor lichte overtredingen kan een maximale boete van EUR 21.750 worden opgelegd. Daarnaast kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Indien strafrechtelijk wordt opgetreden kan de rechtspersoon (en/of de bestuurders) aanlopen tegen ten hoogste zes maanden hechtenis, een taakstraf of geldboete van maximaal EUR 21.750. In geval van opzet bestaat het risico op een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar.

OVERIGE VERPLICHTINGEN IMPLEMENTATIEWET

Hoewel de meeste aandacht uitgaat naar het UBO-register, introduceerde de Implementatiewet ook nog aan aantal andere verplichtingen voor rechtspersonen en een specifieke verplichting voor stichtingen. Op basis van de Implementatiewet zijn rechtspersoon sinds 8 juli 2020 verplicht informatie over hun UBO te verzamelen en intern bij te houden. UBO's zijn verplicht informatie over zichzelf te verstrekken aan de rechtspersoon. De informatie die rechtspersonen over hun UBO dienen te verzamelen is gelijk aan de informatie die in het UBO-register moet worden geregistreerd. Daarnaast zijn stichtingen per 8 juli 2020 verplicht een intern register bij te houden met begunstigden die een uitkering van minder dan 25% van het voor uitkering vatbaar vermogen hebben ontvangen.
Written by:

Key Contact

Rotterdam
Notaris | Partner

Key Contact

Amsterdam
Toegevoegd-notaris | Partner
Paul de Vries

Key Contact

Amsterdam
Notaris | Partner