Wet Bibob: geen verschoningsrecht voor getuigen

News Update Hoge Raad

Week 8 | Art. 6:228 BW: dwaling kan ook op andere aspecten zien dan producteigenschappen
24 februari 2023

Art. 6:228 BW: dwaling kan ook op andere aspecten zien dan producteigenschappen

CIVIEL
In hoger beroep stelde een koper te hebben gedwaald door de mededeling van de verkoper dat de producten op een bepaald tijdstip zouden worden geleverd, terwijl dat niet het geval bleek te zijn. Het hof oordeelde dat geen sprake was van dwaling in de zin van art. 6:228 BW omdat deze omstandigheid niet was aan te merken als een verkeerde voorstelling van zaken van de eigenschappen van het te leveren product. De HR vernietigt dit oordeel en overweegt dat de zinsnede "een juiste voorstelling van zaken" in artikel 6:228 lid 1, aanhef, BW niet slechts ziet op eigenschappen van de te leveren zaak, maar ook kan zien op de voorstelling die een partij heeft ten aanzien van andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen, waaronder de verplichting om de zaak tijdig te leveren.

ECLI:NL:HR:2023:313

HR beantwoordt prejudiciële vragen over onderlinge draagplicht van hoofdelijke schuldenaren in concernverhouding

CIVIEL
In antwoord op prejudiciële vragen inzake de onderlinge draagplicht van hoofdelijke schuldenaren in concernverhouding, overweegt de HR dat wanneer een lening of krediet is verstrekt aan een vennootschap en een andere (zuster)vennootschap zich hoofdelijk heeft verbonden tot terugbetaling van de lening of het krediet, bij de bepaling van de onderlinge draagplicht en de in dat kader te beantwoorden vraag wie de schuld aangaat, betekenis kan toekomen aan het feit dat de andere (zuster)vennootschap direct of indirect profijt heeft gehad van de lening of het krediet. De HR overweegt voorts dat het aan de feitenrechter is om te oordelen over de betekenis en het gewicht dat toekomt aan de feiten en omstandigheden van het geval.

ECLI:NL:HR:2023:295

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel