Actieve provisietransparantie vanaf 1 juli 2024

18 maart 2024

Adviseurs en bemiddelaars in particuliere schadeverzekeringen moeten vanaf 1 juli 2024 actief transparant zijn over de hoogte van door de verzekeraars betaalde provisie. Dat betekent dat ze vanaf 1 juli 2024 op eigen initiatief niet alleen moeten mededelen hoe ze moeten worden beloond maar, als het gaat om provisie te betalen door verzekeraars, ook wat de hoogte is van deze beloning. Dit laatste was tot op heden niet het geval als het ging om provisies betaald door verzekeraars.

Deze nieuwe regeling heeft tot doel om de consument te bewegen het gesprek aan te gaan over de dienstverlening die zij mogen verwachten van een adviseur of bemiddelaar in schadeverzekeringen. 
 

Passieve transparantie bereikt niet het beoogde doel

Op dit moment moeten bemiddelaars en adviseurs in schadeverzekeringen het van verzekeraars ontvangen bedrag aan provisie slechts op verzoek kenbaar maken, ook wel  passieve provisietransparantie genaamd. De wetgever is van oordeel dat met passieve provisietransparantie niet bereikt dat consumenten het gesprek aangaan over de dienstverlening. Uit onderzoek van de AFM en de Consumentenbond is gebleken dat consumenten graag willen weten of en zo ja hoeveel provisie wordt betaald. Dat zij daarnaar kunnen vragen, weten zij vaak niet. 

Actieve provisietransparantie kan dit doel wél bereiken

De gedachte is dat door de nieuwe verplichting consumenten begrijpen:
  • dat zij via de premie ook hun adviseur of bemiddelaar betalen;
  • dat zij een beroep kunnen doen op de dienstverlening van de bemiddelaar of adviseur; en
  • welke dienstverlening zij mogen verwachten ten opzichte van het bedrag aan provisie.

De kans is groot dat de consument dan vragen gaat stellen over de dienstverlening en de bemiddelaar of adviseur ook vaker geroepen is uit te leggen wat de meerwaarde van zijn of haar diensten is, ten opzichte van het rechtstreeks afsluiten van een verzekering. 
 

Transparantie is verplicht voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst 

Om de consument in staat te stellen de prijs en diensten van de bemiddelaar of adviseur en  een directe aanbieder met elkaar te kunnen vergelijken, is het van belang dat de provisie vóór het aangaan van de verzekeringsovereenkomst aan de consument wordt medegedeeld. Het kan echter lastig zijn voor een bemiddelaar of adviseur om de hoogte van de provisie in een vroeg stadium in te schatten. Provisie is immers vaak afhankelijk van de premie, die weer afhankelijk is van bijvoorbeeld:
  • het te verzekeren risico;
  • de gekozen verzekering;
  • de gekozen dekking.

Om aan dit probleem tegemoet te komen heeft de wetgever gekozen voor het 'fijnmazig gemiddelde'. De bemiddelaar of adviseur moet dan uitgaan van gemiddelde provisies voor vergelijk-bare producten met vergelijkbare risicodekkingen. Daarbij moet de bemiddelaar het bedrag aan provisie zo nauwkeurig mogelijk benaderen door een 'accurate indicatie' te geven. De indicatie is accuraat als deze binnen een kleine bandbreedte van de uiteindelijk te ontvangen provisie valt. Als de indicatie gedurende het advies- of bemiddelingstraject significant wijzigt, dan moet de bemiddelaar of adviseur dat ook mededelen aan de consument. 

Bijzonderheden

  • De provisie moet worden weergegeven als een bedrag in euro's, niet als een percentage.
  • De verplichting tot actieve provisietransparantie geldt alleen voor schadeverzekeringen die zijn gesloten op of na 1 juli 2024. Voor bestaande schadeverzekeringen blijft de passieve provisietransparantie gelden. Dit is ook van belang voor al bestaande overeenkomsten waarbij de adviseur of bemiddelaar een doorlopende provisie ontvangt.
  • De verplichting tot actieve provisietransparantie geldt niet voor de zakelijke markt. De gedachte hierachter is dat zakelijke cliënten geacht worden beter op de hoogte te zijn van de voor hen geldende regels. Voor zakelijke cliënten blijft de passieve provisietransparantie gelden.

Houthoff heeft ruime ervaring met provisieregels voor verzekeraars, adviseurs en bemiddelaars en staan in nauw contact met branche. Wij zijn graag bereid u te helpen bij verdere toelichting over deze regeling en eventueel te ontwikkelen best practices. 

 

 

Written by:
Berry van Wijk

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
Gijs Hamelijnck

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Senior Associate