European Commission adopts ESRS reporting standards

Europese Commissie stelt ESRS-rapportagestandaarden vast

11 augustus 2023

Op 31 juli stelde de Europese Commissie de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vast. De ESRS specificeren de inhoud en, waar van toepassing, structuur die moet worden gebruikt om te voldoen aan de rapportageverplichtingen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In de definitieve tekst bracht de Europese Commissie wijzigingen aan naar aanleiding van een internetconsultatie.

Houthoff nam deel aan deze consultatie. Een deel van onze aanbevelingen, ondersteund door andere bijdragen tijdens de consultatie, zijn door de Europese Commissie overgenomen en terug te lezen in de definitieve tekst. Jacques Kröner en Yentl Coenradie lichten dit kort toe.

Verduidelijking gebruikte open normen

Op verzoek van de Europese Commissie stelt de EFRAG additionele richtsnoeren vast om de gebruikte open normen in de ESRS te verduidelijken. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan ons voorstel voor verduidelijking van open normen die in de ESRS worden gebruikt. Naar verwachting draagt deze wijziging bij aan de rechtszekerheid, een consistenter gebruik van terminologie en daarmee de waarde van ESG-rapportages in jaarrekeningen voor investeerders en overige stakeholders.  

Wij hopen dat deze richtsnoeren ook meer richting geven aan de uitleg van het begrip 'dependencies on principal risks' en de rapportagewijze daarvan, zeker wanneer die 'dependencies' zien op onderwerpen waar op basis van de ESRS ook over gerapporteerd moet worden. 

Uitbreiding en verbetering uitzonderingen rapportageverplichtingen

De uitzonderingen op de rapportageverplichtingen worden zowel uitgebreid als verbeterd. Ondanks onze argumentatie blijft de uitzondering voor scope-3-emissies ongewijzigd. Wél worden de uitzonderingen van toepassing op een groter aantal onderwerpen en voor sommige geldt een verruiming van één naar twee jaar. Deze uitzonderingen zijn gedeeltelijk van toepassing voor alle ondernemingen en gedeeltelijk voor ondernemingen met minder dan 750 werknemers. Naar verwachting verlicht dit de administratieve lasten – met name voor mkb-bedrijven, zodra die op grond van de CSRD rapportageplichtig worden – aanzienlijk. Hiermee wordt op een alternatieve wijze grotendeels tegemoetgekomen aan het tweede voorstel in onze consultatiereactie.

Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 25 44
+31 6 5144 5782

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Associate
+31 10 217 21 60
+31 6 1614 1634