Digital Services Act vanaf 17 februari 2024 van toepassing

News Update IT

Digital Services Act vanaf 17 februari 2024 van toepassing
16 februari 2024

Op 17 februari 2024 wordt de Digital Services Act (of: DSA) volledig van toepassing in de Europese Unie. De DSA stelt regels over het aanbieden van verschillende online tussenhandeldiensten.

Hiermee wordt beoogd een veilige online omgeving te waarborgen, grondrechten van gebruikers te beschermen en een gelijk speelveld voor bedrijven te creëren. Deze update is het derde deel in een serie News Updates en geeft een overzicht van de recentste ontwikkelingen met betrekking tot de DSA.

  • Concept-leidraad ACM: De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 18 januari 2024 een conceptleidraad gepubliceerd. Hierin worden de aan de DSA onderworpen tussenhandeldiensten op een begrijpelijke wijze geïnformeerd over de regels die op hen van toepassing zijn. Marktpartijen hadden op verzoek van de ACM tot en met 16 februari 2024 de tijd om inhoudelijk op deze conceptversie te reageren en van commentaar te voorzien.

  • Aanwijzing VLOPs & VLOSEs: Op 5 februari jl. is de lijst van aangewezen tussenhandeldiensten die kwalificeren als Zeer Grote Onlineplatforms (VLOPs) en Zeer Grote Online Zoekmachines (VLOSEs) in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. De lijst bevat nu 22 diensten met meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers in de Europese Unie, zoals app stores, sociale mediadiensten en websites voor volwassenen. Voor deze zeer grote spelers in de onlinewereld gelden de meeste regels van de DSA. 

  • Advies Raad van State over uitvoeringswet: De Nederlandse wetgever beoogt doormiddel van het wetsvoorstel 'Uitvoeringswet digitaledienstenverordening' de DSA in Nederland handen en voeten te geven. De Uitvoeringswet wijst de ACM en de Autoriteit Persoonsgegvens (AP) aan als toezichthouder op de naleving van de DSA. Daarnaast wordt de ACM benoemd tot digitaledienstencoordinator (DDC) in het kader van de DSA. De Afdeling advisering van de Raad van State publiceerde 12 februari 2024 haar advies ten aanzien van het wetsvoorstel. Samengevat adviseert de Afdeling om het begrip 'illegale inhoud' in de Memorie van Toelichting te verduidelijken, de rol van de ACM te verhelderen en diens handhavingsbevoegdheden te verruimen. Daarnaast adviseert de Afdeling over wijze waarop de ACM verantwoordelijkheid aflegt voor haar handelen.

  • Benoeming ACM als (voorlopige) digitaledienstencoördinator: In afwachting van de voorgenoemde Uitvoeringswet heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat op 13 februari jl. het Besluit tot voorlopige aanwijzing van de ACM als DDC gepubliceerd. De aanwijzing is beperkt tot een aantal handelingen ter uitvoering van de verordening, zoals het fungeren als contactpunt voor vertegenwoordigers van bepaalde tussenhandeldiensten en als aanspreekpunt voor de DDC van andere lidstaten en de Europese Commissie. Deze aanwijzing betekent niet dat de ACM reeds wordt voorzien van bevoegdheden in het kader van openbaar gezag. Voor toezichts-, handhavings- of certificeringsbevoegdheden is vereist dat de Uitvoeringswet digitaledienstenverordening als formele wet in werking is getreden. Wat de ACM echter al wel kan doen, is deelnemen aan de Digitaledienstenraad (samenwerkingsverband van toezichthouders). 

Voor vragen over de DSA kunt u contact opnemen met Jurre Reus of Thomas de Weerd.

Written by:
Thomas de Weerd

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate