Duurzaamheidsrapportage en gepaste zorgvuldigheid

Duurzaamheidsrapportage en gepaste zorgvuldigheid; practice what you preach

20 november 2023

Met de inwerkingtreding van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op 5 januari 2023 is een belangrijke stap gezet op het gebied van ESG-normering. De rapportageverplichtingen die daaruit voortvloeien worden bij inwerkingtreding van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) aangevuld door zorgvuldigheidsplicht. Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich vorig jaar voor in het Verenigd Koninkrijk.  

In een tweedelige bijdrage in het Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur schetst Yentl Coenradie een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van ESG-normering. Daarbij vergelijkt zij de Europese en Britse kaders voor duurzaamheidsrapportage en gepaste zorgvuldigheid.  

Ontwikkelingen en regelgeving in Nederland en Europa (deel I) 

Uit enquêteonderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt de belangstelling voor duurzaamheid groot. Ook voor bedrijven is dit een belangrijk thema. Bij een gebrek aan ESG-normering ligt het risico op greenwashing echter al snel op de loer. Om meer handvaten te bieden, zijn de laatste jaren meerdere voorstellen voor wet- en regelgeving gepubliceerd. Yentl bespreekt drie Nederlandse initiatieven: het pamflet van 25 hoogleraren, het initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen en de actualisatie van de Corporate Governance Code. Op Europees niveau staan de CSRD en het voorstel voor de CSDDD centraal. De reikwijdte en de handhavings- en sanctiemechanismen van deze richtlijnen worden uitgebreid toegelicht.  

Ontwikkelingen en regelgeving in het Verenigd Koninkrijk (deel II) 

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn duurzaamheid en milieu belangrijke thema's. Vanuit een vergelijkbare gedachte zijn in 2022, door middel van in de Britse Companies Act ingevoerde 'Regulations', rapportage- en zorgvuldigheidsverplichtingen geïntroduceerd in het Britse vennootschapsrecht. Ter vergelijking met het Europeesrechtelijke kader bespreekt Yentl de reikwijdte en het handhavings- en sanctiemechanisme van deze Regulations. Op basis van deze vergelijking sluit zij de bijdrage af met enkele aanbevelingen voor de implementatie van de CSRD en CSDDD in het Nederlandse vennootschapsrecht, die naleving van de nieuwe verplichtingen kunnen vergemakkelijken.  

Hoe bereidt u zich voor op ESG-topics? 

Hoewel sommige rapportageverplichtingen pas over een paar jaar bindend zijn, is een duidelijke visie en duurzaamheidsstrategie essentieel. 

Ons multidisciplinaire team van dertig advocaten, waaronder gespecialiseerde partners, past zijn expertise op het gebied van klimaatverandering toe op verschillende kerndisciplines, bijvoorbeeld energielitigation, mededinging
beleggingsbeheeromgevingswetgeving en ESG-rapportage. De adviezen van het team over vergunningverlening, toezichtaspecten en subsidies zijn vaak de sleutel tot het welslagen van de projecten van cliënten. Of het nu gaat om de implementatie van regelgeving in verband met de Europese Green Deal, ESG due diligence of advies aan grote ondernemingen over manieren waarop zij hun Parijsdoelstellingen kunnen halen: Houthoff hanteert een integrale aanpak. 

Neem voor meer informatie contact op met onze ESG-experts.
Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Associate